Ostatnia aktualizacja strony 12 czerwca 2024 09:15
Strona główna » „Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na obszarze parku podworskiego w Mircu” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

„Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na obszarze parku podworskiego w Mircu” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

przez Magdalena Podsiadło

Summary

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na obszarze parku podworskiego
w Mircu” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIRZEC
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010330
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Mirzec Stary 9
1.5.2.) Miejscowość: Mirzec
1.5.3.) Kod pocztowy: 27-220
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.7.) Numer telefonu: 041 27 67 170
1.5.8.) Numer faksu: 041 27 67 190
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mirzec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mirzec.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na obszarze parku podworskiego
w Mircu” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f524d2a4-23f7-11ef-a500-1a0072d5d2bd
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00355220
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00045705/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.8 „Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na obszarze parku
podworskiego w Mircu” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00355220 z dnia 2024-06-06
2024-06-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) Projekt
realizowany w ramach operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f524d2a4-23f7-11ef-a500-1a0072d5d2bd
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia.
4. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulaminserwisu
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania do Platformy e- Zamówienia.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia , o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 5 SWZ, sporządza się
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 5
SWZ, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik),
lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób oraz termin składania i otwarcia ofert opisano w rozdziale
9 SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”
(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań
i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do
przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Z uwagi na ograniczona liczbę znaków pozostałe wymagania opisane w Rozdziale 5 SWZ.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, z późn.zm.), z zastrzeżeniem
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00355220 z dnia 2024-06-06
2024-06-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mirzec jest Pan Andrzej Kutwin, kontakt: tel. 41 2767-189, e-mail:
sekretariat@mirzec.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710, z późn zm.);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania a udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.28.2024.MP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i na jej podstawie
wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą na obszarze parku podworskiego w Mircu” dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).
2. Prowadzenie inwestycji będzie odbywać się w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z opracowanym programem
funkcjonalno – użytkowym dla zadania – „Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą na obszarze parku podworskiego w Mircu”
3. W ramach zadania pn.: „Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na
części obszaru parku podworskiego w Mircu”, na działkach o nr ewid. 261103_2.0007.130/9, 261103_2.0007.228/3, Obręb:
MIRZEC I w miejscowości Mirzec, planowane jest m.in.
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00355220 z dnia 2024-06-06
2024-06-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
- pogłębienia istniejącego zbiornika do 3,0 m poniżej normalnego poziomu piętrzenia poprzez wybranie warstwy gruntu
(osadu) sprzętem mechanicznym (koparka, spycharka) z odwozem na odległość do 5 km,
- wokół zbiornika wyprofilowanie i umocnienie skarp oraz wykonanie grobli o szerokości podstawy ok. 3,0 m z kruszywa
wraz ze skarpą kamienną (z grubego kamienia) od strony zbiornika - z piaskowca na zaprawie cementowej, ułożonego na
wyprofilowanej skarpie,
- budowa 2 szt zastawek szerokości ok. 100 cm ze stali i tworzyw sztucznych o napędzie ręcznym,
- budowa 3 szt przepustów ok. dn 1000 mm z PEHD o długościach 4 + 4 + 6 = 14 mb wraz z prefabrykowanymi
przyczółkami betonowymi w celu doprowadzania i odprowadzania wód do zbiornika oraz w celu przeprowadzenia wód pod
drogą gminną nr 347022T Mirzec Majorat I,
- wzmocnienia podbudowy istniejącej drogi dojazdowej od strony wschodniej i południowej zbiornika w celu umożliwienia
poboru wody przez rolników oraz ew. przez straż pożarną. Droga dojazdowa zostanie wzmocniona 20cm warstwą kruszywa
w celu dojazdu rolników pobierających wodę oraz ew. oczyszczania zbiornika z gromadzącego się namułu,
- nasadzenia 18 szt drzew w celu odtworzenia naturalnych warunków dla bytowania zwierząt (ptaków, ssaków i innych).
Powierzchnia terenu inwestycji: ok. 4020 m2.
Powierzchnia pogłębienia zbiornika: ok. 49 x 46,7m = 1624 m2.
Głębokość pogłębienia: do 3,0 m poniżej normalnego poziomu piętrzenia.
Aktualnie brak jest urządzenia piętrzącego.
Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą:
- przyczyni się do zwiększenia retencji wód spływających ciekiem bez nazwy,
- podstawowym celem realizowanej inwestycji jest wytworzenie dodatkowej
pojemności retencyjnej przez pogłębiony zbiornik – gromadzenie wód opadowych, roztopowych, gruntowych i płynących -
mającej na celu oddziaływanie na grunty rolne poprzez podniesienie poziomu wód gruntowych, poprawę mikroklimatu na
polach uprawnych w okresach suszy, przeciwdziałanie suszy rolniczej, przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom obszarów
rolnych położonych poniżej zbiornika oraz zapewnienie rolnikom dostępu do wody w celu nawadniania pól uprawnych.
- umożliwi pobór wód ze zbiornika rolnikom oraz ewentualnie straży pożarnej,
- uporządkuje przedmiotowy teren i zwiększy jego atrakcyjność dla ludności.
1) W zakresie przedmiotu zamówienia w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” jest przygotowanie kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami umożliwiającymi realizację inwestycji oraz jej
wykonanie – szczegółowo opisane w Programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ i
przekazanie Zamawiającemu. W zakresie są także czynności odbiorowe wykonawcy robót i inwentaryzacja powykonawcza
zbiornika i obiektów oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji potrzebnej do zgłoszenia zakończenia budowy
zaprojektowanych obiektów.
2) Kompletna dokumentacja projektowa musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego a po uzyskaniu akceptacji musi
zostać przedłożona wraz z wnioskiem do odpowiedniej instytucji celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę bądź
zgłoszenia robót.
3) Dokumentacja musi zostać opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454.)
4) Do wykonywania robót budowlanych Wykonawca może przystąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego
dokumentacji projektowej oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
5) Wszelkie koszty związane z wykonaniem badań geologicznych gruntu, opracowań i uzyskaniem decyzji (w tym
pozwolenia wodno-prawnego) uzgodnień, opinii oraz koszt wykonania poszczególnych czynności muszą być wliczone w
ogólną wartość zamówienia i nie podlegają odrębnej zapłacie.
6) Dokumentacja projektowa musi zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawą Prawo Budowlane,
odpowiednimi rozporządzeniami, warunkami technicznymi i normami.
7) Szczegółowy zakres realizacji inwestycji, zakres prac projektowych oraz robót budowlanych określa Program
funkcjonalno – użytkowy (PFU) będący załącznikiem nr 9 do SWZ.
8) Zamówienie będzie rozliczane ryczałtowo.
9) Cena za prace projektowe nie może przekroczyć 5 % łącznej ceny ryczałtowej zamówienia.
10) Zakres zamówienia obejmuje również:
a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia,
b) opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu oraz pozyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego,
c) wykonanie robót budowlanych,
d) zapewnienie obsługi geodezyjnej, wykonania inwentaryzacji powykonawczej - 5 egz.
e) wykonanie dokumentacji powykonaczej z naniesionymi zmianami nieistotnymi przez projektanta - 2 egz.
f) opracowanie projektu zamiennego przy zmianie istotnej wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
(jeśli wystąpi),
g) wykonanie kosztorysu powykonawczego - 2 egz.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45247270-3 - Budowa zbiorników
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00355220 z dnia 2024-06-06
2024-06-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
45000000-7 - Roboty budowlane
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 300
000,00 zł.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
A) DOŚWIADCZENIE:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie::
- co najmniej jedną robotę budowlaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu lub
przebudowie / zbiornika wodnego rekreacyjnego/ retencyjnego o powierzchni lustra wody min 800 m2,
lub
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu lub przebudowie zbiornika wodnego rekreacyjnego/
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00355220 z dnia 2024-06-06
2024-06-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
retencyjnego o powierzchni lustra wody min 800 m2,
oraz dołączy dowody (referencje) określające, czy roboty budowlane zostały wykonane lub w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie.
B) OSOBY:
W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
1) Główny projektant koordynujący działania zespołu projektowego posiadający uprawnienia do projektowania w
specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej (lub dawniej w zakresie melioracji wodnych) lub konstrukcyjno-budowlane
wydane przed nowelizacją Ustawy Prawo Budowlane związaną z tzw. „deregulacją zawodów” oraz wejściem w życie w dniu
25.09.2014 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
DOŚWIADCZENIE: osoba, która uczestniczyła jako projektant w projektowaniu - min. jednego projektu budowlano –
wykonawczego budowy lub rozbudowy/ budowy zbiornika wodnego rekreacyjnego/ retencyjnego,
2) Projektant posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej ;
DOŚWIADCZENIE: min 3 lata doświadczenia w projektowania w zakresie budowy dróg.
W ZAKRESIE WYKONYWANIA ROBÓT
3) Kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami posiadający w specjalności inżynieryjnej
hydrotechnicznej (lub dawniej w zakresie melioracji wodnych) lub konstrukcyjno-budowlane wydane przed nowelizacją
Ustawy Prawo Budowlane związaną z tzw. „deregulacją zawodów” oraz wejściem w życie w dniu 25.09.2014
rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
DOŚWIADCZENIE: doświadczenie w kierowaniu robotami w zakresie budowy, rozbudowy min. jednej budowy lub
rozbudowy zbiornika wodnego rekreacyjnego/ retencyjnego
4) Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami posiadający w specjalności inżynieryjno drogowej.
DOŚWIADCZENIE: min 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami w zakresie budowy dróg.
5) SPRZĘT:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w
ust. 2 - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w zrozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz.275 ,z późn. zm.), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
(załącznik nr 6 do SWZ),
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale 16 pkt 2 ust. 2) lit A SWZ, Wykonawca złoży wykaz robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, (załącznik nr 4 do SWZ), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne odpowiednie dokumenty,
b) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale 16 pkt 2 ust. 2), lit B SWZ, Wykonawca złoży wykaz osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SWZ),
c) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale 16 pkt 2 ust. 1 SWZ, Wykonawca złoży dokument
potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
(załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00355220 z dnia 2024-06-06
2024-06-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe
środki dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie te składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z
oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na
jego zasoby.
2. Do oferty Wykonawca dołącza również: informacje o podwykonawcach (załącznik nr 3 do SWZ), dowód wpłaty wadium
oraz pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 ust.1, Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art.58
uPzp
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa załącznik nr 8 do SWZ tj. wzór umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-21 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy E-zamówienia dostępnej pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-21 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) Projekt
realizowany w ramach operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00355220 z dnia 2024-06-06
2024-06-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/uchwala-nr-ii-18-2024-rady-gminy-w-mircu-z-dnia-29-maja-2024r-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-mircu-za-2023-rok/,https://bip.mirzec.pl/postanowienie-nr-472-2024komisarza-wyborczego-w-kielcach-iv-z-dnia-6-czerwca-2024-r-w-sprawie-zmiany-w-skladzie-obwodowej-komisji-wyborczej-nr-4-w-gminie-mirzec/