Ostatnia aktualizacja strony 11 kwietnia 2024 14:08
Strona główna » Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I

Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I

przez Agnieszka Kukla
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Mirzec, dnia 14.04.2023 r.

Znak: IN.271.19.2023.A.K       Mirzec, dnia 14.04.2023 r.                                                        

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 130 000 zł netto

Gmina Mirzec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych zadania pn.: „Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I ” realizowana w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi” edycja V- fundacja ORLEN.

Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

tel./fax 41 276 71 70, email: sekretariat@mirzec.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę placu zabaw w miejscowości Mirzec Poddąbrowa tj.:

 • dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych
 • dostarczenie i montaż urządzeń komunalnych
 • wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej (pow. 82,96 m2)
 • roboty uzupełniające

 (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – Załącznik nr 7)

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

 • powierzchnia projektowanego placu zabaw: 243,40 m2
 • powierzchnia projektowanej nawierzchni piaskowej: 82,96m2
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP,
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia.
 1. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
 1. Dysponują potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – nie dotyczy.
 2. Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczeniem polegającym na budowie/rozbudowie/remoncie placu zabaw lub obiektów małej architektury w ramach jednego kontraktu (umowy).
 3. Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć:
 1. Referencje, lub poświadczenia na spełnienie warunku udziału określonego w pkt. III, ust. 2.
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Oświadczenie o prowadzonej dziłalności gospodarczej.
 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
 5. Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 1. Termin  wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do –  15.06.2023 r.

 1. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec – sołectwo Mirzec I, dz. nr 381/2.
 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny oraz dokumentów o których mowa w pkt. IV) zostaną odrzucone.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
 1. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.
 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 21.04.2023 r. do godziny 15:30.
 2. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres korespondencyjny).
 3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania pn.: „Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I”.
 1. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Agnieszka Kukla – inspektor ds. inwestycji w UG Mirzec, tel. 41 27 67 191.

 X. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie ofertowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia o    wartości poniżej 130 000 zł netto.
 2. Zamówienie nie podlega podziałowi na części.
 3. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 5. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 6.  
 7. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji.

XII. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub unieważnienia zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I” bez podania przyczyny.

Zatwierdzam

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy.                                             
 2. Załącznik Nr 2 – Projekt umowy.
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań.
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Załącznik nr 5 – Klauzula RODO.
 6. Załącznik nr 6 – Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 7. Załącznik nr 7- Projekt zagospodarowania terenu.
 8. Załącznik nr 8 – Przedmiar robót.
Zapytanie ofertowe
pdf, Dodano: 21/04/2023 o 12:07Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
doc, Dodano: 21/04/2023 o 12:07Pobierz
Załacznik nr 2 projekt umowy
docx, Dodano: 21/04/2023 o 12:08Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Metadane


Opublikowane przez:
Data publikacji: 14 kwietnia 2023

DataRedaktorWersja archiwalna
21.04.2023
12:11
Elżbieta AdministracyjnaBudowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/zarzadzenie-nr-0050-35-2023/,https://bip.mirzec.pl/budowa-altanki-w-miejscowosci-mirzec-malcowki-realizowana-w-ramach-funduszu-soleckiego/