Ostatnia aktualizacja strony 15 lipca 2024 13:28
Strona główna » Dostawa artykułów biurowych do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2024 roku

Dostawa artykułów biurowych do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2024 roku

przez Katarzyna Krawczyk
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Znak: ORG.271.3.2023.KK Mirzec, dnia 22.12.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na realizacje zadania pn:

„Dostawa artykułów biurowych do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2024 roku”

I.     Zamawiający:

Gmina Mirzec,

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie,

tel. 041/ 2767181 lub 041/ 2767170, fax. 041 /2767190

www.mirzec.pl, e-mail: sekretariat@mirzec.pl

 II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa artykułów biurowych do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2024 roku” dla jednostek:

– Szkoła Podstawowa w Mircu, Mirzec Stary 10, 27-220 Mirzec,
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jagodnem, Jagodne 138,  27-220 Mirzec,
– Szkoła Podstawowa w Gadce, Gadka 100,  27-220 Mirzec,
– Szkoła Podstawowa w Osinach, Osiny 101,  27-220 Mirzec,
– Szkoła Podstawowa w Trębowcu, Trębowiec Duży 54,  27-220 Mirzec,
– Szkoła Podstawowa w Małyszynie, Małyszyn Górny 71,  27-220 Mirzec,
– Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym, Tychów Nowy 87,  27-220 Mirzec,
– Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym, Tychów Stary 69,  27-220 Mirzec,
– Publiczne Przedszkole w Mircu, Mirzec Stary 12,  27-220 Mirzec,
– Centrum Usług Wspólnych, Mirzec Stary 9,  27-220 Mirzec,

– Klub Dziecięcy „Bączek”, Tychów Stary 69, 27-220 Mirzec,
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9,  27-220 Mirzec,
– Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9,  27-220 Mirzec,

 1. Zakres zadania określa załącznik nr 2 z wyszczególnieniem zapotrzebowania w poszczególnych jednostkach na rok 2024.
 2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego oraz w oparciu o projekt umowy stanowiący załącznik nr 3.
 3. Wskazane ilości w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego mają charakter szacunkowy i Zamawiający nie gwarantuje ich całkowitej realizacji. W przypadku konieczności zwiększenia dostaw  planowanych materiałów Wykonawca zobowiązuje się do ich dostawy w cenach określonych w złożonej ofercie.

III. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia :

 1. Termin realizacji zamówienia: Zamówienia składane będą bezpośrednio przez jednostki wymienione w pkt. II ppkt.1 sukcesywnie w okresie od 04.01.2024 do 31.12.2024 roku.
 2. Sposób realizacji: Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia i zapewnia potencjał techniczny do wykonania zamówienia w pełnym zakresie.  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
 3. Miejsce dostawy i czas realizacji: Wykonawca dokona dostawy własnym transportem zamówionego asortymentu na adres jednostki zamawiającej, wymieniony w pkt. II ppkt.1, w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia.
 4. Sposób i termin zapłaty: Wykonawca wystawi fakturę VAT za dostarczony asortyment na Gminę Mirzec ze wskazaniem zamawiającej jednostki jako odbiorcy faktury VAT, w oparciu o wcześniej przesłane zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni, od dnia doręczenia Zamawiającemu  prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 5. Warunki gwarancji: Gwarancja jakościowa udzielona jest na okres 12 miesięcy, liczony od daty dostawy towaru, wykonawca dokona wymiany wadliwego produktu na pełnowartościowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wykrycia wady przez Zamawiającego.
 6. W załączeniu:
  – formularz oferty (Załącznik nr 1),

formularz cenowy (Załącznik nr 2),
– projekt umowy (Załącznik nr 3),

klauzula informacyjna (Załącznik nr 4),

– oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 5).

IV. Tryb udzielania zamówienia:         

 1. Zapytanie ofertowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ,z późn. zm.) .
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej BIP Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 9. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy , który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zrezygnuje z zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania oferty.

V.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Cena – 100%
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena 100%).
 3. Ocena ofert będzie następowała wg wzoru:

   Pc = Cmin / Cn × 100

Pc– ocena punktowa oferty „n” przyznana za cenę
Cmin– najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nieodrzuconych ofert.
Cn– cena brutto oferty badanej

  W cenie oferty należy podać wszystkie koszty, uwzględniając zakres zamówienia, wynikające z zaproszenia do złożenia propozycji cenowej.

 1. W cenie oferty należy również uwzględnić ewentualne niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.
 2. Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT.
 3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 V. Opis sposobu przygotowania oferty  i forma złożenia oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 wraz z wypełnionym formularzem cenowym (Załącznik nr 2) w formie  pisemnej, w języku polskim oraz parafowanym projektem umowy (Załącznik nr 3), z wymaganymi załącznikami (klauzula RODO, aktualnego odpisu z właściwego rejestru) oraz powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być ponadto:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

Ofertę należy złożyć  w terminie do 03.01.2024 r. do godz. 10.00 do Sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec w zamkniętej kopercie opisanej „Dostawa artykułów biurowych do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2024 roku”. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie (liczy się data wpływu oferty).

Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego: Katarzyna Kąpała, tel. 41 27-67-172
Załączniki do zapytania:

– formularz oferty (Załącznik nr 1),
formularz cenowy (Załącznik nr 2),
– projekt umowy (Załącznik nr 3),
klauzula informacyjna RODO (Załącznik nr 4),
– oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 5).

/-/ Wójt Gminy Mirzec
Mirosław Seweryn

Zalacznik-nr-1_art.-biurowe
doc, Dodano: 22/12/2023 o 12:47Pobierz

03.01.2024 Informacja z otwarcia ofert

04.01.2024- Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty-art. biurowe

Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/statut-gminy-mirzec/,https://bip.mirzec.pl/dostawa-srodkow-czystosci-artykulow-chemicznych-do-jednostek-na-terenie-gminy-mirzec-w-2024-roku/