Ostatnia aktualizacja strony 11 kwietnia 2024 14:08
Strona główna » Wójt Gminy » Kompetencje Wójta
Kategoria:

Kompetencje Wójta

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Swoje zadania wójt wykonuje przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

Kierownikiem urzędu jest wójt. Może on powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt zajmuje się zatrudnianiem osób bezrobotnych do robót interwencyjnych oraz na staże.

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/obwieszczenie-wojta-gminy-mirzec-z-dnia-08-04-2024r/,https://bip.mirzec.pl/ogloszenie-nabor-do-komisji-konkursowej/