Ostatnia aktualizacja strony 15 lipca 2024 13:28
Strona główna » Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn Dolny

Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn Dolny

przez Sławomir Płaneta
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Znak: IN.271.36.2023.SP            Mirzec, dnia 07.09.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na realizacje zadania pn: „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn Dolny”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zdania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn Dolny” na odcinku o długości 600 mb w granicach pasa drogowego na działce ewid. nr 425 obręb geodezyjny Małyszyn, obejmujący:

– usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

 na powierzchni 1440,0 m3;

– roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3 grunt kategoria I-II wraz z transportem na odl. do 5 km – 498 m3;

– mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV – 1800,00 m2;

– wykonanie warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne o gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu 1800,00 m2;

– podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63,5 mm grubości 15 cm po zagęszczeniu – 1800,0m2;

– wykonanie nawierzchni z kruszywa 0-31,5 mm grubości 8 cm po zagęszczeniu – 1800,00 m2;

– obustronne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o gr. 8 cm po zagęszczeniu na łącznej powierzchni – 600,00 m2

Zakres robót zawiera załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Przedmiar robót.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie  pisemnej, w języku polskim, oraz powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

III. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności –  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

Posiadanie poświadczenia lub referencji potwierdzających wykonywanie co najmniej jednej roboty o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia (prace związane z remontem, przebudową, budową drogi) na kwotę brutto min. 40 000,00 zł.

IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Parafowany projekt umowy.
 3. Posiadane referencje dla co najmniej jednego zadania o zbliżonym zakresie robót.
 4. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót.
 5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
 6. Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.
 7. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 8. Odpisu z właściwego rejestru.

V. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 31.10.2023 r.

VI. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec – droga dojazdowa do gruntów rolnych – dz. nr ewid. gr. 425 obręb geodezyjny Małyszyn.

VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 14.09.2023 r. godzina 10:00 w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – sekretariat (pokój 220) – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn. „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn Dolny”.

VIII. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Sławomir Płaneta – Z-ca Kierownika referatu Inwestycji UG Mirzec

IX. Kryterium wyboru oferty : cena 100%

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadań.
 2. Niekompletne oferty bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji), oświadczeń (zał. nr 2,5 i 6), kosztorysu ofertowego – będą odrzucane.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

X. Tryb udzielania zamówienia:

1.  Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz.1605).

2.  Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

3.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

4.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.

5.  Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga)

XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji i 60 miesięcy rękojmi za wady.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn Dolny” z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych lub bez podania przyczyny.

Załączniki do zapytania:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o prowadzonej dzielności gospodarczej

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 –  Przedmiar robót

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zalacznik-nr-1-Formularz-ofertowy-1
doc, Dodano: 07/09/2023 o 12:07Pobierz
Zalacznik-nr-3-Projekt-umowy-2
doc, Dodano: 07/09/2023 o 12:08Pobierz
Zalacznik-nr-4-Przedmiar-robot
xls, Dodano: 07/09/2023 o 12:09Pobierz

Zastępca Wójta Gminy Mirzec

/-/ Anna Piątek

Protokol-z-otwarcia-ofert-3
pdf, Dodano: 14/09/2023 o 10:14Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/wyznaczenie-bezpiecznego-przejscia-dla-pieszych-w-obrebie-skrzyzowania-drogi-gminnej-nr-347007t-z-droga-wojewodzka-nr-744-w-solectwie-mirzec-ii/,https://bip.mirzec.pl/obwieszczenie-okregowej-komisji-wyborczej-nr-86-w-wyborach-do-rad-powiatowych-swietokrzyskiej-izby-rolniczej-o-obsadzeniu-mandatow-bez-przeprowadzenia-glosowania-w-okregu-wyborczym-nr-86/