Ostatnia aktualizacja strony 19 czerwca 2024 14:55
Strona główna » Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla realizacji zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary”

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla realizacji zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary”

przez Sławomir Płaneta
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Znak: IN.271.37.2023.SP        Mirzec, dnia 12.09.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla realizacji zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary” w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

tel. 41/27 67 170, adres e-mail: sekretariat@mirzec.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Rodzaj zamówienia: usługi.
 2. Zakres przedmiotu zamówienia:

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla realizacji zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary” w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Planowana do budowy drogą znajduje się w sołectwie Tychów Stary i obejmuje odcinek ok. 320 mb. Planowana projektowana szerokość nawierzchni bitumicznej powinna wynosić 5,0 mb, pobocze o szerokości 0,75 mb z kruszywa 0/31,5 mm odwodnienie liniowe wraz  ze zjazdami do poszczególnych nieruchomości. Projekt budowlano-wykonawczy powinien zostać sporządzony w oparciu o aktualne obowiązujące przepisy prawa w szczególności dla branży drogowej jak również powinien uwzględniać zapisy załącznika nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego – Warunki techniczne nr 5/2023 do projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pod nazwą: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary” z dnia 11.09.2023 r. Jednostka projektowa wystąpi do Zarządcy drogi wojewódzkiej nr 744 (Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach) celem uzyskania warunków technicznych dotyczących skrzyżowania nowoprojektowanej drogi gminnej z DW nr 744. W chwili obecnej tj. na czas wydania warunków technicznych (11.09.2023 r.) Gmina Mirzec nie posiada prawa własności do działki stanowiącej pas drogowy planowanej do budowy drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Tychów Stary.

Projekt należy sporządzić w oparciu o między innymi:

a) Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.);

b) Ustawę Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.);

c) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.);

d) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. poz. 2454);

e) ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. poz.1518);

f) Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U. poz.1039);

g) innymi, nie wymienione wyżej aktami prawnymi i przepisami koniecznymi do zrealizowania zadania;

2) Wykonawca na własny koszt sporządzi lub uzyska wszystkie wymagane do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy dokumenty, w szczególności, podziały geodezyjne (dla procedury ZRID), mapy do celów projektowych, warunki techniczne, pozwolenia, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, projekt stałej organizacji ruchu;

3) Każdy z dokumentów powinien być podpisany przez osobę, która go sporządziła. Podpis lub podpisy powinny być czytelne lub opatrzone tekstem lub pieczątkami wskazującymi imię i nazwisko osoby podpisującej dokument;

4) Opracowane dokumenty muszą być kompletne ze wszystkimi mapami, pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, spełniać wymogi uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz spełniać wszystkie wymogi niezbędne do tego, aby służyć Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa;

5) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, do wykonania lub uzyskania których jest zobowiązany na podstawie umowy,
w formie pisemnej, w odpowiedniej, wymaganej w obowiązujących przepisach ilości egzemplarzy, z zastrzeżeniem, że:

 1. Projekt budowlany, projekt wykonawczy– Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy;
 2. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ilości 2 egzemplarzy;
 3. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót,  obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości  wykonania poszczególnych robót   oraz zakres   prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji  przedmiaru – w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz.w wersji elektronicznej, w programie umożliwiającym jego przetwarzanie na płytach CD/DVD;
 4.  Przedmiary robót przez które należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej lub wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych– w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej, w  programie umożliwiającym jego przetwarzanie np: NORMA PRO na płytach CD/DVD;
 5. W przypadku pozostałych, nie wymienionych powyżej dokumentów, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 1 egzemplarz każdego dokumentu, o ile przepisy nie określają, że mają one zostać przekazane w większej ilości egzemplarzy;
 6. Wszelkie oryginały uzgodnień i opinii powinny znajdować się w pierwszym egzemplarzu dokumentacji projektowej;
 7. Wykonawca jest zobowiązany razem z dokumentami w formie pisemnej, przekazać Zamawiającemu 2 egzemplarze nośników danych, na każdym z których zapisano w formie elektronicznej komplet dokumentów;
 8. Zasady sporządzenia dokumentów w formie elektronicznej;

– Wszystkie pliki muszą być zapisane w formacie „pdf”. Zamawiający wymaga, aby kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót zapisane były w formacie „pdf” oraz formacie „ath” (Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je zapisane w obu tych formatach);

– Dokumenty, do opracowania, których Wykonawca jest zobowiązany, muszą zostać wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi), oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i normatywami, w szczególności muszą być zgodne z następującymi, aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi:

 • Prawo zamówień publicznych,
 • Prawo budowlane,
 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – w szczególności projekt budowlany;
 • Rozporządzenie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – w szczególności kosztorys   inwestorski;
 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w szczególności projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • Zamówienie ponadto obejmuje:
 • Udział w spotkaniach roboczych służących wypracowaniu koncepcji spełniającej oczekiwania Zamawiającego,
 • Opracowanie wstępnej koncepcji w terminie 6 miesięcy od daty popisania umowy,
 • Przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenie robót budowlanych oraz w razie konieczności dokonywanie wszelkich zmian, uzupełnień, wyjaśnień itp. dokumentacji projektowej w trakcie postępowania administracyjnego,
 • Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z właściwych zapisów wynikających z art. 99-103 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. W przypadku konieczności podania nazwy materiału lub urządzenia to Wykonawca (Jednostka projektowa ) zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań co do ich równoważności,
 • Wprowadzania poprawek lub uzupełnienie do opracowanego i przekazanego przedmiotu zamówienia w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz zaktualizowanie kosztorysów na dzień ogłoszenia przetargu na roboty budowlane,
 • Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o sporządzoną dokumentację techniczną oraz przyjazd na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu trzech dni roboczych. 
 • Do obowiązków wykonawcy należą również m.in.  :
 • Projekt budowlano – wykonawczy winien zostać sporządzony w oparciu o „Warunki techniczne nr 5/2023 do projektu budowlano – wykonawczego zadania pod nazwą: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary” z dnia 11.09.2023 r. – załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego,
 • Uwzględnianie  w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaleceń Zamawiającego,
 • Konsultowanie na każdym etapie wykonywania projektu rozwiązań dotyczących istotnych elementów mających wpływ na koszty zadania,
 • Zamawiający zaleca wykonanie wizji w terenie przez Wykonawcę,
 • Aktualizacja wykonanej dokumentacji kosztorysowej na potrzeby Zamawiającego (tj. aktualizacja cen, podział zadania na elementy) nieodpłatnie przez okres co najmniej 24 m-cy od odbioru dokumentacji.
 • Przebieg planowanej do budowy dojazdowej drogi gminnej zgodnie z załącznikiem graficznym do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec. Gmina Mirzec w chwili obecnej (tj. wg stanu na dzień 11.09.2023 r.) nie posiada prawa własności do gruntów na których planowana jest budowa drogi dojazdowej w sołectwie Tychów Stary.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona  na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres oraz siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP,
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia,
 • termin realizacji przedmiotu zamówienia.
 1. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów  i oświadczeń:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku jeżeli Wykonawca oświadczy że posiada uprawnienia do wykonywanej działalności;
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – Zamawiający żąda przedłożenia min. 1 poświadczeń (referencji) potwierdzających wykonanie projektu budowlanego w zbliżonym zakresie tj. budowy/rozbudowy drogi z uwzględnieniem procedury ZRID.
 3. Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Do oferty należy złożyć oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 3)

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty.

 1. Do oferty  Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:
 1. Formularza ofertowego – Załącznik Nr 1;
 2. Oświadczenia o braku powiązań – Załącznik nr 3;
 3. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r
 4. Dokumenty o których mowa w pkt. III.
 • Termin wykonania.

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 30.11.2024 r. 

 • Miejsce wykonania opracowania – teren Gminy Mirzec – sołectwo Tychów Stary – (w oparciu o lokalizację drogi i jej przebieg w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec w sołectwie Tychów Stary – 31 KDD)
 • Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena 100%).
 2. Ocena ofert będzie następowała wg wzoru:

    Pcc = (Cmni/Cn) * 100

  gdzie:

Pcc– ocena punktowa oferty „n” przyznana za cenę
Cmin– najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nie    odrzuconych ofert.
Cn– cena brutto oferty badanej.
 1. W cenie oferty należy podać wszystkie koszty, uwzględniając zakres zamówienia, wynikające z zaproszenia do złożenia propozycji cenowej.
 2. W cenie oferty należy również uwzględnić ewentualne niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.
 3. Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT.
 4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.
 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej do dnia 19.09.2023 r. do godziny 10:00.
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera,  lub też dostarczona  osobiście do sekretariatu (pokój 220) Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres do korespondencji).
 3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary”.
 1. Kontakt z Zamawiającym.

Osobami  do kontaktowania się ze strony Zamawiającego Pan Ryszard Nowak – Kierownik Referatu Inwestycji UG Mirzec oraz Pan Sławomir Płaneta – Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji UG Mirzec, tel. 041 27 67 192.

 • Tryb udzielania zamówienia
 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga)
 • Okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 m-cy gwarancji za wady przedmiotu umowy liczonej od daty bezusterkowego odbioru końcowego projektu – dokumentacji technicznej.

 • Termin związania ofertą.

Wymagany termin związania ofertą – 30 dni

 • Informacje dodatkowe.
 1. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  zapytania ofertowego bez podawania przyczyny.
 3. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych, warunkowych oraz ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 5. Z Wykonawcą który uzyska najwyższą liczbę punktów Zamawiający podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia.
 6. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty  do siedziby Zamawiającego.
 7. Wszelkie koszty związane z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ponosi Wykonawca.

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy.
 2. Załącznik Nr 2 – Projekt umowy.
 3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań.
 4. Załącznik Nr 4 – Klauzula RODO.
 5. Załącznik Nr 5 – Warunki techniczne 5-2023 z dnia 11.09.2023 r.
 6. Załącznik Nr 6 – Lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego.
 7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r

Zastępca Wójta Gminy Mirzec

/-/ Anna Piątek

Zalacznik-nr-1-Formularz-ofertowy
docx, Dodano: 12/09/2023 o 12:10Pobierz
Zalacznik-Nr-2-Projekt-umowy
docx, Dodano: 12/09/2023 o 12:10Pobierz
Zalacznik-nr-4-Klauzula-RODO
doc, Dodano: 12/09/2023 o 12:10Pobierz
Protokol-z-otwarcia-ofert-4
pdf, Dodano: 19/09/2023 o 11:09Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Metadane


Opublikowane przez:
Data publikacji: 12 września 2023

DataRedaktorWersja archiwalna
02.10.2023
13:54
Sławomir PłanetaOpracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla realizacji zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary”
19.09.2023
11:09
Sławomir PłanetaOpracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla realizacji zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary”
12.09.2023
12:22
Sławomir PłanetaOpracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla realizacji zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary”
12.09.2023
12:21
Sławomir PłanetaOpracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla realizacji zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary”
12.09.2023
12:18
Sławomir PłanetaOpracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla realizacji zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary”
12.09.2023
12:14
Sławomir PłanetaOpracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla realizacji zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary”
12.09.2023
12:13
Sławomir PłanetaOpracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla realizacji zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary”
12.09.2023
12:13
Sławomir PłanetaOpracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla realizacji zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary”
12.09.2023
12:11
Sławomir PłanetaOpracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary”

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/obwieszczenie-okregowej-komisji-wyborczej-nr-86-w-wyborach-do-rad-powiatowych-swietokrzyskiej-izby-rolniczej-o-obsadzeniu-mandatow-bez-przeprowadzenia-glosowania-w-okregu-wyborczym-nr-86/,https://bip.mirzec.pl/odbudowa-drogi-dojazdowej-do-gruntow-rolnych-w-miejscowosci-tychow-stary-mirzec-czerwona/