Ostatnia aktualizacja strony 19 czerwca 2024 14:55
Strona główna » Opracowanie Raportu z postępów realizacji działań w ramach monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec, za lata 2021-2022

Opracowanie Raportu z postępów realizacji działań w ramach monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec, za lata 2021-2022

przez Milena Jaworska
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Znak:GK.III.602.1.2023           Mirzec, dnia 03.03.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie „Raportu z postępów realizacji działań w ramach monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec, za lata 2021-2022”

Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, tel. (41) 27 67 170, adres e-mail: sekretariat@mirzec.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie raportu z postępów realizacji działań w ramach monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec, za lata 2021-2022.

Opracowanie raportu obejmuje w szczególności zapisy zawarte w PGN dla Gminy Mirzec tj.:

1. Cele strategiczne i szczegółowe- porównanie założonych celów strategicznych
i szczegółowych z aktualną sytuacją dotyczącą lat, za które przeprowadzany jest raport.

2. Szczegółowy opis realizacji założeń PGN:

a) wykaz środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,

b) wykaz realizowanych zadań,

c) wykaz nieprawidłowości w realizacji zadań.

3. Wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla- porównanie założonej emisji z emisją dotyczącą lat, za które przeprowadzany jest raport.

4. Przedstawienie skuteczności przeprowadzonych postępów i ewentualnych zadań naprawczych.

5. Przedstawienie aktualnego stanu realizacji założeń- przedstawienie stanu faktycznego dotyczącego lat, za które przeprowadzany jest raport za pomocą wskaźników monitoringu.

 1. Forma przedmiotu zamówienia:
 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące materiały: Po wykonaniu „Raportu z postępów realizacji działań w ramach monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec, za lata 2021-2022” :  2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej edytowalnej.
 2. Komplet dokumentów formalno- prawnych ilustrujących przebieg procedury sporządzania opracowania.  
 3. Wykonawca wszelkie dane potrzebne do opracowania dokumentu uzyska własnym staraniem i na swój koszt.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przesłaną przez Zamawiającego ofertą oraz projektem umowy.
 5. Warunki udziału w postępowaniu:

O wykonanie przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Złożą ofertę zgodną z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz w wyznaczonym terminie, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Dysponują wiedzą, potencjałem technicznym oraz odpowiednią liczbą osób zdolną do profesjonalnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 3. Dysponują doświadczeniem przy realizacji takich opracowań oraz wykonali co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu raportu z postępów realizacji działań w ramach monitoringu PGN w okresie ostatnich 3 lat. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca składa w wyznaczonym terminie razem z formularzem ofertowych wykaz wykonanych usług stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej profesjonalne wykonanie przedmiotu zamówienia.
 5. Zobowiązują się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

Złożenie oferty jest równoznaczne z poświadczeniem spełnienia ww. wymogów.

 1. Kryterium wyboru oferty: cena 100 %.
 1. Zamawiający dokona wyboru wg. kryterium cenowego, najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną wykonania usługi, będącej przedmiotem zamówienia.
 2. Kwota podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
 5. Do oferty  Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:
 1. Formularza ofertowego – Załącznik Nr 1;
 2. Wykaz wykonanych usług- Załącznik Nr 3;
 3. Oświadczenia o braku powiązań – Załącznik nr 4;
 4. Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się  o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. – Załącznik Nr 6.
 5. Termin realizacji zamówienia:

Do 8 września 2023 roku.

 1. Termin związania z ofertą:
  1. Wymagany termin związania z ofertą- 30 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Termin i miejsce składania ofert:
 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu do dnia 13.03.2023 r. do godziny 11:00.
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera,  lub też dostarczona  osobiście do sekretariatu (pokój 220) Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres do korespondencji).

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Opracowanie „Raportu z postępów realizacji działań w ramach monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec, za lata 2021-2022”.

 1. Tryb udzielania zamówienia.
  1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).
  2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
  4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
  5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 2. Kontakt z Zamawiającym.

Osobami  do kontaktowania się ze strony Zamawiającego: Łukasz Zaręba – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa UG Mirzec tel. 041 27 67 193 oraz Milena Jaworska –Podinspektor UG Mirzec, tel. 041 27 67 170 wew. 3.

 1. Informacje dodatkowe.
 1. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  zapytania ofertowego bez podawania przyczyny.
 3. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych, warunkowych oraz ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 5. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty  do siedziby Zamawiającego.
 6. Wszelkie koszty związane z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ponosi Wykonawca.

            Wójt Gminy Mirzec

              /-/ Mirosław Seweryn

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy.
 2. Załącznik Nr 2 – Projekt umowy.
 3. Załącznik Nr 3- Wykaz wykonywanych usług.
 4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań.
 5. Załącznik Nr 5 – Klauzula RODO.
 6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się  o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy
docx, Dodano: 03/03/2023 o 12:24Pobierz
Załącznik Nr 2 – Projekt umowy
docx, Dodano: 03/03/2023 o 12:24Pobierz
Załącznik Nr 5 – Klauzula RODO
docx, Dodano: 03/03/2023 o 12:24Pobierz
Protokół z otwarcia ofert
pdf, Dodano: 13/03/2023 o 16:25Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/zarzadzenie-nr-0050-21-2023/,https://bip.mirzec.pl/zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach/