Ostatnia aktualizacja strony 12 czerwca 2024 09:15
Strona główna » Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn Dolny” (CZĘŚĆ I) oraz dla zadania pn. „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary-Mirzec Czerwona”(CZĘŚĆ II)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn Dolny” (CZĘŚĆ I) oraz dla zadania pn. „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary-Mirzec Czerwona”(CZĘŚĆ II)

przez Sławomir Płaneta
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Znak: IN.271.41.2023.SP                  Mirzec, dnia 21.09.2023 r.

ZAPYTANIE    OFERTOWE

o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na:

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn Dolny” (CZĘŚĆ I)* oraz dla zadania pn. „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary-Mirzec Czerwona”(CZĘŚĆ II)*

I.     Zamawiający:

        Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041/ 2767191,

        lub 041/ 2767192, fax. 041 /2767170

        www.mirzec.pl, e-mail: sekretariat@mirzec.pl

II. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn Dolny” (CZĘŚĆ I)* oraz dla zadania pn. „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary-Mirzec Czerwona”(CZĘŚĆ II)*.

Opis zakresu rzeczowego nadzorowanego zadania:

 1. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa przedmiar robót, który został zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej zapytania ofertowego:
 2.  Część I dla zadania pn. „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn Dolny” (CZĘŚĆ I)*: link do zapytania ofertowego: https://bip.mirzec.pl/odbudowa-drogi-dojazdowej-do-gruntow-rolnych-w-miejscowosci-malyszyn-dolny/ z dnia 07.09.2023 r.
 3. Część II dla zadania pn. „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary-Mirzec Czerwona” (CZĘŚĆ II)*: link do zapytania ofertowego: https://bip.mirzec.pl/odbudowa-drogi-dojazdowej-do-gruntow-rolnych-w-miejscowosci-tychow-stary-mirzec-czerwona/ z dnia 13.09.2023 r.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w pokoju nr 303 tutejszego Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec.

III.  Termin realizacji zamówienia – dla części I: 31.10.2023 r.*, dla części II: 10.11.2023 r.*

IV.  Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów   

        i oświadczeń dla części I* oraz części II*;

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności – kserokopia  (poświadczona przez Wykonawcę) za zgodność z oryginałem stwierdzenia przygotowania zawodowego do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej  bez ograniczeń);
 2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie potwierdzone złożeniem poświadczenia, referencji o sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru dla min. 1 robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, remoncie dróg o długości min. 0,5 km  oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 3. aktualne zaświadczenie z właściwej Izby o wpisaniu na listę członków.

V. Opis sposobu przygotowani oferty:

      Oferta powinna być sporządzona  na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

      Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia
 • Inspektor nadzoru może złożyć ofertę na dowolną ilość części (I i II).

VI.  Do oferty wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

1. Formularza ofertowego – Załącznik nr 1;

2. Zaparafowany projekt umowy – Załącznik nr 2;

3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3;

4. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 4;

5. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – Załącznik nr 5;

6. Dokumenty o których mowa w pkt. IV w tym poświadczenia lub referencje dla min. 1 roboty budowlanej w zakresie budowy, przebudowy, remoncie dróg o długości min. 0,3 km.

 VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

       – ofertę należy złożyć w pokoju nr 220 (sekretariat) Urzędu Gminy w Mircu do dnia 28.09.2023 r. do godz. 1000.

       – oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

          osobiście do Urzędu Gminy w Mircu.

        – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – „Oferta na „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn Dolny” (CZĘŚĆ I)* oraz dla zadania pn. „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary-Mirzec Czerwona”(CZĘŚĆ II)*.

VIII.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zamówienia.
 2. Wykonawca (Inspektor nadzoru) może złożyć ofertę na dowolną ilość części (I i II).
 3. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.

 3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art. art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp (Dz. U. z 2023r. poz. 1605).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie  zasadą konkurencyjności  i nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 X. Informacje dodatkowe:

    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  zapytania ofertowego na  pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla ww. zadań z uwagi na unieważnienie zapytania ofertowego dla zdania pn. „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn Dolny” (CZĘŚĆ I)* oraz dla zadania pn. „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary-Mirzec Czerwona” (CZĘŚĆ II)*  lub z powodu braku środków finansowych przeznaczonych dla pełnienia funkcji Inspektora nadzoru.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań
 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Zastępca Wójta Gminy Mirzec

/-/ Anna Piątek

Zalacznik-nr-1-Formularz-ofertowy-3
docx, Dodano: 21/09/2023 o 10:25Pobierz
Zalacznik-nr-2-Projekt-umowy-1
docx, Dodano: 21/09/2023 o 10:25Pobierz
Klauzula-RODO-2
doc, Dodano: 21/09/2023 o 10:28Pobierz
Protokol-z-otwarcia-ofert-7
pdf, Dodano: 28/09/2023 o 11:26Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/zarzadzenie-nr-0050-74-2023/,https://bip.mirzec.pl/remont-pomieszczen-w-budynku-osp-gadka-realizowane-w-ramach-funduszu-soleckiego/