Ostatnia aktualizacja strony 15 lipca 2024 13:28
Strona główna » Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347005T Trębowiec Mały – droga wojewódzka nr 744”

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347005T Trębowiec Mały – droga wojewódzka nr 744”

przez Sławomir Płaneta
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Znak: IN.271.12.2023.SP                  Mirzec, dnia 23.03.2023 r.

ZAPYTANIE    OFERTOWE

o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347005T Trębowiec Mały – droga wojewódzka nr 744”.

I.     Zamawiający:

        Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041/ 2767191,

        lub 041/ 2767192, fax. 041 /2767170

        www.mirzec.pl, e-mail: sekretariat@mirzec.pl

II. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. „Remont drogi gminnej nr 347005T Trębowiec Mały – droga wojewódzka nr 744”.

Opis zakresu rzeczowego nadzorowanego zadania:

Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa przedmiar robót, który został zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. na platformie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f6e6c1a-b8c7-11ed-9236-36fed59ea7dd  pod nr ogłoszenia na BZP po numerem nr 2023/BZP 00117159 z dnia 02.03.2023.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w pokoju nr 303 tutejszego Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec.

III.  Termin realizacji zamówienia – 5 miesięcy od momentu podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca robót budowlanych.

IV Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów   

        i oświadczeń;

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności – kserokopia  (poświadczona przez Wykonawcę) za zgodność z oryginałem stwierdzenia przygotowania zawodowego do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej  bez ograniczeń);
 2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie potwierdzone złożeniem poświadczenia, referencji o sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru dla min. 1 robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, remoncie dróg min. 0,3 km  oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 3. aktualne zaświadczenie z właściwej Izby o wpisaniu na listę członków.

V. Opis sposobu przygotowani oferty:

      Oferta powinna być sporządzona  na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

      Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia.

VI.  Do oferty wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

1. Formularza ofertowego – Załącznik nr 1;

2. Zaparafowany projekt umowy – Załącznik nr 2;

3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3;

4. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 4;

5. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – Załącznik nr 5;

6. Dokumenty o których mowa w pkt. IV w tym poświadczenia lub referencje dla min. 1 roboty budowlanej w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu dróg z elementami robót brukarskich o długości min. 0,3 km.

 VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

       – ofertę należy złożyć w pokoju nr 220 (sekretariat) Urzędu Gminy w Mircu do dnia 30.03.2023 r. do godz. 900.

       – oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

          osobiście do Urzędu Gminy w Mircu.

        – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – „Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym„Remont drogi gminnej nr 347005T Trębowiec Mały – droga wojewódzka nr 744”.

VIII.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zamówienia.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art. art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie  zasadą konkurencyjności  i nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 X. Informacje dodatkowe:

    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  zapytania ofertowego na  realizację ww. zadania z uwagi na unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn „Remont drogi gminnej nr 347005T Trębowiec Mały – droga wojewódzka nr 744” ogłoszonego na platformie https://ezamowienia.gov.pl po numerem 2023/BZP 00117159 z dnia 2023-03-02 dla realizacji robót budowlanych lub bez podawania przyczyny.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań
 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

                      Wójt Gminy Mirzec

                    /-/ Mirosław Seweryn

Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy
docx, Dodano: 21/04/2023 o 13:07Pobierz
Zalacznik_nr_2_-_Projekt_umowy
docx, Dodano: 21/04/2023 o 13:08Pobierz
Klauzula_RODO_23-03-2023_13-53-42
doc, Dodano: 21/04/2023 o 13:09Pobierz
Protokol_z_otwarcia_ofert
pdf, Dodano: 21/04/2023 o 13:09Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Metadane


Opublikowane przez:
Data publikacji: 23 marca 2023

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/interpelacja-nr-393-radnego-marcina-gwozdzia/,https://bip.mirzec.pl/zarzadzenie-nr-0050-27-2023/