Ostatnia aktualizacja strony 21 maja 2024 10:34
Strona główna » Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap”

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap”

przez Sławomir Płaneta
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Znak: IN.271.38.2023.SP                Mirzec, dnia 14.09.2023 r.

ZAPYTANIE    OFERTOWE

o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap”.

I.     Zamawiający:

        Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041/ 2767191 lub 041/ 2767192, fax. 041 /2767170 www.mirzec.pl, e-mail: sekretariat@mirzec.pl

II. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap”.

Opis zakresu rzeczowego nadzorowanego zadania:

Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa przedmiar robót, który został zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. na platformie:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-16c6adda-40bd-11ee-a60c-9ec5599dddc1 pod nr ogłoszenia na BZP po numerem nr 2023/BZP 00361981 z dnia 22.08.2023 r.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w pokoju nr 303 tutejszego Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec.

III.  Termin realizacji zamówienia – 10 miesięcy od momentu podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca robót budowlanych.

IV.  Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności – kserokopia  (poświadczona przez Wykonawcę) za zgodność z oryginałem stwierdzenia przygotowania zawodowego do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej  bez ograniczeń);
 2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie potwierdzone złożeniem poświadczenia, referencji o sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru dla min. 1 robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, remoncie dróg min. 0,3 km  oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 3. aktualne zaświadczenie z właściwej Izby o wpisaniu na listę członków.

V. Opis sposobu przygotowani oferty:

      Oferta powinna być sporządzona  na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

      Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia.

VI.  Do oferty wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

1. Formularza ofertowego – Załącznik nr 1;

2. Zaparafowany projekt umowy – Załącznik nr 2;

3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3;

4. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 4;

5. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – Załącznik nr 5;

6. Dokumenty o których mowa w pkt. IV w tym poświadczenia lub referencje dla nadzoru inwestorskiego nad min. 1 robotą budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu dróg min. 0,3 km.

 VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

       – ofertę należy złożyć w pokoju nr 220 (sekretariat) Urzędu Gminy w Mircu do dnia 21.09.2023 r. do godz. 1000.

       – oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Urzędu Gminy w Mircu

– ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – „Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym „Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap”.

VIII.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 100%

 1. Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zamówienia.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.

 3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art. art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp (Dz. U. z 2023 poz. 1605).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie  zasadą konkurencyjności  i nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 X. Informacje dodatkowe:

    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  zapytania ofertowego na  realizację ww. zadania z uwagi na unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap” ogłoszonego na platformie https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-16c6adda-40bd-11ee-a60c-9ec5599dddc1 pod nr ogłoszenia na BZP po numerem nr 2023/BZP 00361981 z dnia 22.08.2023 r. dla realizacji robót budowlanych lub z powodu braku środków finansowych.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań
 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r

Zastępca Wójta Gminy Mirzec

/-/ Anna Piątek

Zalacznik-nr-1-Formularz-ofertowy-1
docx, Dodano: 14/09/2023 o 10:44Pobierz
Zalacznik-nr-2-Projekt-umowy
docx, Dodano: 14/09/2023 o 10:44Pobierz
Klauzula-RODO-1
doc, Dodano: 14/09/2023 o 10:44Pobierz
Protokol-z-otwarcia-ofert-6
pdf, Dodano: 21/09/2023 o 13:04Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Metadane


Opublikowane przez:
Data publikacji: 14 września 2023

DataRedaktorWersja archiwalna
29.09.2023
14:51
Sławomir PłanetaPełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap”
21.09.2023
13:05
Sławomir PłanetaPełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap”
14.09.2023
11:00
Sławomir PłanetaPełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap”
14.09.2023
10:58
Sławomir PłanetaPełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap”
14.09.2023
10:57
Sławomir PłanetaPełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap”
14.09.2023
10:55
Sławomir PłanetaPełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap”
14.09.2023
10:54
Sławomir PłanetaPełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap”
14.09.2023
10:53
Sławomir PłanetaPełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap”
14.09.2023
10:46
Sławomir PłanetaPełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap”

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/obwieszczenie-wojta-gminy-mirzec-z-dnia-14-09-2023-r-o-numerach-oraz-granicach-obwodow-glosowania/,https://bip.mirzec.pl/informacja-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-radomiu-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-wa-zuz-4-4210-182-2023-mm-z-dnia-06-09-2023-r/