Ostatnia aktualizacja strony 11 kwietnia 2024 14:08
Strona główna » „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Małyszyn”

„Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Małyszyn”

przez Sławomir Płaneta
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Znak: IN.271.46.2023.SP         Mirzec, dnia 17.10.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na realizacje zadania pn:

„Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Małyszyn”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zdania inwestycyjnego dla przebudowy drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 oraz 1121/1 w obrębie geodezyjny Małyszyn na długości 128,7 mb. Zakres zadania obejmuje:

– wykonanie robót przygotowawczych

– wykonanie robót ziemnych

– wykarczowanie krzaków

– usuniecie humusu

– wykonanie robót ziemnych

– wykonanie warstw podbudowy pod warstwę jezdną

– wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej

Budowa nowej nawierzchni drogi wewnętrznej w istniejącym pasie drogowym wykonana będzie w technologii tradycyjnej przy użyciu materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty.

Ciąg główny: odcinek 0+000 – 0+128,7m /kilometraż roboczy wg Projektu Zagospodarowania/

jezdnia – szerokość 3,0m ,

prędkość projektowa – Vp = 20 km/h,

prędkość miarodajna – Vm = 30 km /h,

kategoria ruchu – KR 1

Obustronne pobocza z kruszywa łamanego szer.0,5m linie rozgraniczające wg stanu istniejącego bez zmian pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe ze spadkiem 2% pochylenie poprzeczne poboczy 6%.

Projektowane elementy: nawierzchnia drogi

Odcinek od km 0+000 do 0+128,7mb

Realizacja przedsięwzięcia jest oparta na tym, że istniejąca konstrukcja nie spełniała

swego zadania : jezdnia tłuczniowa jest zdeformowana, brak spadków poprzecznych i

podłużnych powoduje powstanie zastoisk wodnych.

Zaprojektowano nowa konstrukcje:

Ciąg główny

Konstrukcja drogi:

– Warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 gr.15cm

– Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr..0/63 gr.15 cm

– Górna warstwa podbudowy z kruszywa do stabilizacji mechanicznej fr.0/31,5 gr.8cm

– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 4cm

– warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA.

• powierzchnia nawierzchni jezdni głównej (128,7mb x 3,0m)+(6,0m x 6,0m x 0,5) = 404,10 m2

• powierzchnia poboczy; 128,7 m x 2 x 0,5m = 128,7 m2

• Razem powierzchnia utwardzone – 532,80 m2

Zakres robót zawiera załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Przedmiar robót oraz Załącznik nr 7 – Dokumentacja techniczna, jak również Załącznik nr 8 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie  pisemnej, w języku polskim, oraz powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

III. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności –  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

Posiadanie poświadczenia lub referencji potwierdzających wykonywanie co najmniej jednej roboty o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia (prace związane z remontem, przebudową, budową drogi) na kwotę brutto min. 50 000,00 zł.

Zdolności techniczna lub zawodowa: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym minimum 1 osoba, która pełnić będzie obowiązki Kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne.

IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Parafowany projekt umowy.
 3. Posiadane referencje dla co najmniej jednego zadania o zbliżonym zakresie robót.
 4. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót.
 5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
 6. Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.
 7. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r
 8. Odpisu z właściwego rejestru.

V. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 15.12.2023 r.

VI. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec – działka nr ewid. gr. 4601/1 oraz 1121/1 – obręb geodezyjny Małyszyn

VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 24.10.2023 r. godzina 10:00 w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – sekretariat (pokój 220) – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Małyszyn”.

VIII. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Sławomir Płaneta – Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji UG Mirzec.

IX. Kryterium wyboru oferty : cena 100%

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadań.
 2. Niekompletne oferty bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji), oświadczeń (zał. nr 2,5 i 6), kosztorysu ofertowego – będą odrzucane.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

X. Tryb udzielania zamówienia:

1.  Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

2.  Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

3.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

4.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.

5.  Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga)

XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji i 60 miesięcy rękojmi za wady.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Małyszyn” z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych lub bez podania przyczyny.

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o prowadzonej dzielności gospodarczej
 3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy
 4. Załącznik nr 4 –  Przedmiar robót
 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
 7. Załącznik nr 7 – Dokumentacja techniczna
 8. Załącznik nr 8 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna     

Wójt Gminy Mirzec

/-/ Mirosław Seweryn

Zalacznik-nr-1-Formularz-ofertowy-1
doc, Dodano: 17/10/2023 o 14:46Pobierz
Zalacznik-nr-3-Projekt-umowy
doc, Dodano: 17/10/2023 o 14:46Pobierz
Załącznik nr 4 – Przedmiar robót
zip, Dodano: 17/10/2023 o 15:15Pobierz
Protokol-z-otwacia-ofert
pdf, Dodano: 24/10/2023 o 11:32Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/obwieszczenie-okregowej-komisji-wyborczej-w-kielcach-z-dnia-13-pazdziernika-2023-r-wyciag/,https://bip.mirzec.pl/informacja-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-o-wydanie-pozwolenia-wodno-prawnego-wa-zuz-4-4211-26-2023-jp/