Ostatnia aktualizacja strony 15 kwietnia 2024 12:08
Strona główna » Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2023 roku

Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2023 roku

przez Sławomir Płaneta
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Znak: IN.271.6.2023.SP                        Mirzec, dnia 24.02.2023 r.                                        

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn.:

„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2023 roku

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża walcem wibracyjnym – 20 000,0 m,
 2. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni do głębokości 5 cm kruszywem  0 – 31,5 mm (wraz z mechanicznym zagęszczeniem) – 3 000,00 m2.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. Zakres robót został przedstawiony w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Minimalna ilość realizacji zamówienia – 50% ilości przewidywanej wykorzystana będzie do dnia 15.04.2023 roku. Pozostała ilość najpóźniej do dnia 15.06.2023 r.

Wykonawca po wykonaniu minimalnej ilości zamówienia określonej w § 2 pkt 2 projektu umowy, będzie mógł przedłożyć Zamawiającemu jedną fakturę częściową dla realizacji zadania w kwocie określonej w protokole odbioru częściowego robót.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik w formie  pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

III. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności –  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

Parafowany projekt umowy;

Posiadane referencje na co najmniej jednego zadania o zbliżonym zakresie robót;

Kosztorys ofertowy – załącznik nr 3;

Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej – załącznik nr 4;

Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 5.

V. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 15.06.2023 r.

Minimalna ilość realizacji zamówienia – 50% ilości przewidywanej wykorzystana będzie do dnia 15.04.2023 roku

VI. Miejsce wykonania robót – teren Gminy Mirzec – drogi gminne o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej.

VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 03.03.2023 r. godzina 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn. „Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2023 roku

VIII. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Sławomir Płaneta, inspektor w Referacie Inwestycji tel. 41/2767192, fax. 41/2767190.

IX. Kryterium wyboru oferty : cena 100%

 1. Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadania.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji) kosztorysu ofertowego, oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej oraz braku powiązań) będą odrzucane.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

X. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia w oparciu  o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r.. poz. 1710 z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2023 roku z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych lub bez podania przyczyny.

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy 
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
 3. Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej
 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań

                    Wójt Gminy Mirzec

                  -/ Mirosław Seweryn

Załącznik nr 2 – Projekt umowy
doc, Dodano: 24/02/2023 o 7:06Pobierz
Klauzula RODO
doc, Dodano: 24/02/2023 o 7:06Pobierz
Protokół z otwarcia ofert
pdf, Dodano: 03/03/2023 o 11:07Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Metadane


Opublikowane przez:
Data publikacji: 24 lutego 2023

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/lix-446-2023-23-z-dnia-2023-02-24zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-zasad-trybu-przyznawania-i-pozbawiania-oraz-wysokosci-stypendiow-sportowych-z-terenu-gminy-mirzec-za-osiagniet/,https://bip.mirzec.pl/opracowanie-dokumentacji-projektowej-w-ramach-zadania-inwestycyjnego-pn-budowa-placu-zabaw-w-solectwie-mirzec-i/