Ostatnia aktualizacja strony 15 kwietnia 2024 12:08
Strona główna » „Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2024 roku

„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2024 roku

przez Sławomir Płaneta
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Znak: IN.271.10.2024.SP                   Mirzec, dnia 06.03.2024 r.                                                                                        

                                          ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn.:

„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2024 roku

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża walcem wibracyjnym – 20 000,0 m2
 2. Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3 grunt kategoria I-II wraz z wywozem na odległość do 5 km (85mb x 2,2mb x 0,30m) – 56,10 m3
 3. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 18,70 m3
 4. Wykonanie podbudowy z  kruszywem naturalnego  0-63 mm grubości 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym – 22,44 m3
 5. Wykonanie podbudowy z  kruszywem naturalnego  0-31,5 mm grubości 8 cm po zagęszczeniu mechanicznym – 14,96 m3
 6. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni do głębokości 5 cm kruszywem  0 – 31,5 mm (wraz z mechanicznym zagęszczeniem) – 6 000,00 m2.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. Zakres robót został przedstawiony w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Minimalna ilość realizacji zamówienia – 50% ilości przewidywanej wykorzystana będzie do dnia 30.04.2024 roku. Pozostała ilość najpóźniej do dnia 30.06.2024 r.

Wykonawca po wykonaniu minimalnej ilości zamówienia określonej w § 2 ust. 2 projektu umowy, będzie mógł przedłożyć Zamawiającemu jedną fakturę częściową dla realizacji zadania w kwocie określonej w protokole odbioru częściowego robót.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik w formie  pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

III. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności –  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

Parafowany projekt umowy;

Posiadane referencje na co najmniej jednego zadania o zbliżonym zakresie robót;

Kosztorys ofertowy – załącznik nr 3;

Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej – załącznik nr 4;

Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 5;

Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – załącznik nr 6.

V. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 30.06.2024 r.

Minimalna ilość realizacji zamówienia – 50% ilości przewidywanej wykorzystana będzie do dnia 30.04.2024 r.

VI. Miejsce wykonania robót – teren Gminy Mirzec – drogi gminne o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej.

VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 14.03.2024 r. godzina 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn. „Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2024 roku

VIII. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Ryszard Nowak – Kierownik Referatu Inwestycji UG Mirzec oraz Pan Sławomir Płaneta, Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji UG Mirzec tel. 41/2767192.

IX. Kryterium wyboru oferty : cena 100%

 1.  Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadania.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji) kosztorysu ofertowego, oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej oraz braku powiązań) będą odrzucane.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

X. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia w oparciu  o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2024 roku z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych lub bez podania przyczyny.

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy 
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
 3. Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej
 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań                                       

Wójt Gminy Mirzec

/-/ Mirosław Seweryn

Zalacznik-nr-1-Formularz-ofertowy
doc, Dodano: 06/03/2024 o 12:52Pobierz
Zalacznik-nr-2-Projekt-umowy
doc, Dodano: 06/03/2024 o 12:53Pobierz
Zalacznik-nr-3-Kosztorys-ofertowy
doc, Dodano: 06/03/2024 o 12:53Pobierz
Klauzula-RODO-1
doc, Dodano: 06/03/2024 o 12:54Pobierz
Protokol-z-otwarcia-ofert-3
pdf, Dodano: 14/03/2024 o 10:43Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/wykonanie-rocznego-przegladu-drog-gminnych-na-terenie-gminy-mirzec-w-2024-roku/,https://bip.mirzec.pl/remont-drogi-dojazdowej-wewnetrznej-w-solectwie-ostrozanka-ii-etapw-ramach-funduszu-soleckiego-solectwa-ostrozanka-na-2024-r/