Ostatnia aktualizacja strony 11 kwietnia 2024 14:08
Strona główna » Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec.

przez Agnieszka Kukla
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Summary

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec.

  

Mirzec, dnia 07.06.2023r.

Znak: IN.271.26.2023.AK

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości poniżej 130 000 zł netto

Gmina Mirzec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec.

Zamawiający: Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec tel./fax 41 276 71 70, email: sekretariat@mirzec.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jestopracowanie projektu technicznego i projektu zagospodarowania terenu linii napowietrznej oświetlenia drogowego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami umożliwiającymi dokonanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót do Starostwa Powiatowego w Starachowicach w ramach następujących zadań:

 1. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona- Trębowiec Mały-Trębowiec Duży” (skrzyżowanie Mirzec Czerwona-posesja nr 66).
 2. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1761T Skarżysko Kamienna – Mirzec” (od figurki do starego cmentarza).
 3. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr  43b”
 4. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat) (wzdłuż drogi wojewódzkiej 744 – posesji nr 22).
 5. „Budowa oświetlenia w miejscowości Gadka” (posesja nr 246 pod lasem, odcinek ok. 140m).
 6. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy” (brakujący odcinek ok. 200m).

Zakres opracowania:

 1. wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia (Wykonawca winien wystąpić o ich wydanie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy);
 2. mapy do celów projektowych (Wykonawca winien wystąpić o ich wydanie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy);
 3. projekty sporządzone w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej powinny posiadać wszelkie wymagane uzgodnienia opracowania projektowe – w Rejonowym Zakładzie Energetycznym, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Starachowicach;
 4. kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami – w ilości 1egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej w programie umożliwiającym jego przetwarzanie np. NORMA PRO na płytach  CD/DVD;
 5. przedmiary robót przez który należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonanie z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw ustaleń cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w programie umożliwiającym jego przetwarzanie np. NORMA PRO na płytach CD/DVD;
 6. specyfikacje wykonania i odbioru robót- w wersji papierowej 2 egz. oraz 2 egz w wersji elektronicznej programie umożliwiającym jego przetwarzanie np. NORMA PRO na płytach CD/DVD:
 7. przedłożenie Zamawiającemu min. 2 koncepcji budowy oświetlenia do wyboru i akceptacji;
 8. uzyskanie zgód właścicieli posesji na budowę oświetlenia;
 9. przedłożenie pełnej dokumentacji do Wydziału Budownictwa Starostwa Starachowickiego celem uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót (przygotowanie i złożenie wniosku);
 10. na żądanie Zamawiającego udzielenie informacji na jakim etapie jest realizacja przedmiotu umowy;
 11. udzielanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pisemnych wyjaśnień na pytania wykonawców w toku postępowania przetargowego na udzielanie zamówienia publicznego na wykonanie robót.
 12. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia
 1. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
 2. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
 3. Dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia projektowe w zakresie objętym zamówieniem oraz zaświadczenie z właściwej OIIB stwierdzające przynależność do izby i aktualnie opłacane składki tj.:
  1. min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania sieci elektroenergetycznych
 1. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć:
 2. Formularz ofertowy – na podstawie Załącznik nr 1.
 3. Zaakceptowany i podpisany projekt umowy – Załącznik nr 2.
 4. Dokumenty o których mowa w pkt. III ppkt. 1 i 2 Zapytania ofertowego
 5. Min. 2 poświadczenia (referencje) potwierdzające wykonanie projektów budowlanych sieci oświetlenia drogowego.
 • Termin  wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do –  31.01.2024 r.

 • Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec – sołectwo Mirzec I, Mirzec II, Osiny, Gadka, Tychów Nowy.
 • Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną wykonania dokumentacji.
 • Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji) oraz dokumentów o których mowa w pkt. III i IV) zostaną odrzucone.
 • Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
 • Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.
 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 15.06.2023r do godziny 15:30.
 2. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres korespondencyjny).
 3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec

Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Agnieszka Kukla – inspektor ds. inwestycji w UG Mirzec, tel. 41 27 67 191, fax. 41/2767190.

 1. Tryb udzielania zamówienia:
 2. Zapytanie ofertowe traktowane łącznie. Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia.
 3. Zapytanie ofertowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia o    wartości poniżej 130 000 zł netto.
 4. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 6. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terenie podpisania umowy.
 7. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 • Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

 • Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub unieważnienia zakresu rzeczowego na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na realizację powyższych zadań bez podania przyczyn.

/-/ Mirosław Seweryn

Wójt Gminy Mirzec

Załączniki do pobrania:

Image_790
pdf, Dodano: 07/06/2023 o 14:18Pobierz
Zalacznik-nr-1-Formularz-ofertowy
docx, Dodano: 07/06/2023 o 14:19Pobierz
Zalacznik-nr-2-Pojekt-umowy
docx, Dodano: 07/06/2023 o 14:20Pobierz
Załącznik nr 3 Mapy poglądowe
zip, Dodano: 07/06/2023 o 20:19Pobierz
Zalacznik-nr-6-Klauzula-RODO
doc, Dodano: 07/06/2023 o 20:20Pobierz
Informacja-z-otwarcia-ofert
pdf, Dodano: 19/06/2023 o 14:18Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/postanowienie-nr-42-2023-komisarza-wyborczego-w-kielcach-iv/,https://bip.mirzec.pl/informacja-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-wa-zuz-4-4210-141-2023-mw-z-dnia-02-06-2023-r/