Ostatnia aktualizacja strony 15 kwietnia 2024 12:08
Strona główna » „Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2024 roku.

„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2024 roku.

przez Sławomir Płaneta
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Znak: IN.271.9.2024.SP                  Mirzec, dnia 06.03.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn.:

„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2024 roku.

I. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

www.mirzecpl, tel/fax.: 41 276 71 70

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w wersji podstawowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami o łącznej długości 48,624 km wraz z wykonaniem okresowej kontroli rocznej obiektu mostowego (1szt.) w ciągu drogi gminnej nr 347036T Mirzec-Podborki – Mirzec-Czerwona – Trębowiec Mały – Trębowiec Duży”.
 2. Z przeglądu dróg Wykonawca sporządzi komplet protokołów, dla każdej drogi opisany zostanie odrębny protokół + protokół z okresowej kontroli rocznej z przeglądu podstawowego obiektu mostowego. Wykonawca dostarczy: 1 komplet egzemplarza w wersji  papierowej i 1 komplet w wersji elektronicznej.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik w formie  pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP,
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

IV. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności –  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

Kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności projektowania lub nadzorowania dróg.

Parafowany projekt umowy.

Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej – załącznik nr 3;

Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 4.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r

VI. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany najpóźniej w terminie do – 30.06.2024 r.

VII. Miejsce wykonania robót – teren Gminy Mirzec.

VIII. Termin i miejsce składania ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 13.03.2024 r. godzina 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn. „Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2024 roku.

IX. Kryterium oceny:

 1. Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadań.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji), oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej oraz braku powiązań, uprawnień budowlanych) będą odrzucane.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

X. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Sławomir Płaneta – Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji, tel. 41/2767192, fax. 41/2767190.

XI. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrany zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych  na terenie Gminy Mirzec” w 2024 roku z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych lub bez podania przyczyny.

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań
 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
 6. Załącznik nr 6 – Mapa sieci dróg na terenie Gminy Mirzec

Wójt Gminy Mirzec

/-/ Mirosław Seweryn

Zalacznik-nr-1-Formularz-ofertowy
docx, Dodano: 06/03/2024 o 12:43Pobierz
Zalacznik-nr-2-Projekt-umowy
docx, Dodano: 06/03/2024 o 12:43Pobierz
Klauzula-RODO
doc, Dodano: 06/03/2024 o 12:49Pobierz
Protokol-z-otwarcia-ofert-2
pdf, Dodano: 13/03/2024 o 11:04Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/postanowienie-nr-256-2024-komisarza-wyborczego-w-kielcach-iv-z-dnia-1-marca-2024-r-w-sprawie-zmiany-w-skladzie-gminnej-komisji-wyborczej-w-mircu/,https://bip.mirzec.pl/remont-drog-gminnych-o-nawierzchni-gruntowo-tluczniowej-na-terenie-gminy-mirzec-w-2024-roku/