Ostatnia aktualizacja strony 11 kwietnia 2024 14:08
Strona główna » Wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 347007T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Mirzec II

Wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 347007T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Mirzec II

przez Sławomir Płaneta
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Znak: IN.271.35.2023.SP        Mirzec, dnia 07.09.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na realizacje zadania pn:

„Wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 347007T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Mirzec II”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zadania pn. „Wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 347007T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Mirzec II”, przewidziany jest zakup, dostawa oraz montaż 2 sztuk hybrydowych lampa ulicznych LED o wysokości słupa 8 m wykonanego ze stali ocynkowanej ogniowo wraz z lampą LED o mocy min. 38W zasilaną turbina wiatrową o mocy min. 400W oraz panelem fotowoltaicznym o mocy min. 415 W, 2 szt. znaków aktywnych D-6 z pulsatorami Led o średnicy fi min. 200 mm zasilanych panelem fotowoltaicznym. W ramach zadania wykonane zostanie także oznakowanie poziome grubowarstwowe P-10 (pasy biało-czerwone) i linii P-4  i P-14 na łącznej powierzchni 35 m2 w drogi wojewódzkiej nr 744 (dz. nr ewid. gr. 1806/1 – obręb geodezyjny Mirzec II – pas drogi wojewódzkiej nr 744) wraz z montażem kocich oczek PEO w łącznej ilości 10 sztuk.

Parametry techniczne zaplanowanych do montażu elementów zamówienia:

–  2 szt. hybrydowych lampa ulicznych LED – turbina wiatrowa o moc min. 400W zalecana średnica min. 1330 mm, maksymalna moc wyjściowa: max. 500W + zewnętrzny regulator ładowania, hermetyczny IP67 do turbiny wiatrowej.

Panel fotowoltaiczny o mocy paneli: min. 1 x 415W 24V (132 ogniwowe), monokrystaliczne, hartowane szkło solarne (grubość min. 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjną warstwą. Oprawa uliczna LED o mocy min. 38W DC 24V, stopień ochrony: IP66, strumień świetlny LED: nie mniejszy niż  5 300 lm. Kontroler solarny 24V 20A – MPPT, światło jak i czas świecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT, wodoodporny klasa IP67, wbudowany czujnik zmierzchu, funkcja pełnej automatycznej ochrony elektroniki, zabezpieczenie akumulatorów, automatyczny hamulec i odłączenie zasilanego obciążenia. Akumulator min. 2 x 120Ah 12V – bateria żelowa NPG do instalacji hybrydowych w pełni uszczelniona. Skrzynka baterii z materiału PCV, typ wodoodporny – hermetyczny. Słup o wysokości do 8m, stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461, oprawa LED zawieszona na wysokości 6m, kategoria terenowa „II” Konstrukcja zgodnie z normą: EN 1090. Słup wraz z konstrukcją pod panele przystosowany dla: „I strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4”. Stelaż pod panele wraz z wysięgnikiem pod oprawę LED z możliwością obrotu wokół osi słupa 360º – niezależnie. Fundament o wadze min. 500 kg. Kompletny fundament prefabrykowany, Certyfikowany. Czas pracy około 8-10 godzin / dzień, pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni – min. 40h bez słońca.

– 2 szt. znaków aktywnych D-6 z zasilanych panelem fotowoltaicznym, 2 pulsatory o średnicy min Ø200 mm, obór mocy max. do 3W, wymiary znaku 600×600 mm, mocowanie słupek Ø60 lub Ø76 mm, napięcie 12V/24V DC, bateria fotowoltaiczna wraz ze stelażem, sterownik ładowania akumulatora, sterownik znaku wraz z torem radiowym, szczelność: IP67 od lica znaku, parametry fotometryczne projektowane zgodnie z normą: PN-EN 12352. Znak D6 aktywowany poprzez dualny czujnik ruchu aktywujący znak tylko w momencie gdy pieszy znajdzie się w pobliżu przejścia dla pieszych lub miejsc niebezpiecznych. Skrzynka sterownicza na słupie przygotowana do zasilania solarnego, montowana na obejmy.

Cena winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia  i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia (dostawę i montaż hybrydowych lampa ulicznych LED, znaków aktywnych, wykonanie oznakowania poziomego wraz z montażem elementów odblaskowych tj. kocich oczek). Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności  mogące mieć wpływ na cenę. Wykonawca realizując zamówienie  nie będzie mógł domagać się zmiany ceny (wynagrodzenia). Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Realizacja zadania planowana jest w ramach dofinansowania z programu „RAZEM BEZPIECZNIEJ”.

UWAGA !!! Zamawiający zaznacza sobie prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w przypadku nie uzyskania przez Gminę Mirzec dofinansowania w ramach programu „RAZEM BEZPIECZNIEJ”

Wszystkie parametry techniczne ww. komponentów zamówienia winny być zbieżne z wytycznymi programu realizowanego w ramach programu „RAZEM BEZPIECZNIEJ”.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie  pisemnej, w języku polskim, oraz powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

III. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności –  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

Posiadanie poświadczenia lub referencji potwierdzających wykonywanie co najmniej jednej dostawy/sprzedaży o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia (prace związane z dostawą i montażem znaków aktywnych lub hybrydowych lamp ledowych) na kwotę brutto min. 35 000,00 zł.

IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Parafowany projekt umowy.
 3. Posiadane referencje dla co najmniej jednego zadania o zbliżonym zakresie robót.
 4. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót.
 5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
 6. Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.
 7. Odpisu z właściwego rejestru.
 8. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

V. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 31.10.2023 r.

VI. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec – centrum miejscowości Mirzec – skrzyżowanie drogi gminnej nr 347007 T z drogą wojewódzką nr 744 (Radom – Starachowice) w sołectwie Mirzec II (dz. nr ewid. gr. 1806/1 – obręb geodezyjny Mirzec II – pas drogi wojewódzkiej nr 744).

VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 14.09.2023 r. godzina 09.00 w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – sekretariat (pokój 220) – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn. „Wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 347007T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Mirzec II”.

VIII. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Ryszard Nowak – Kierownik Referatu Inwestycji UG Mirzec, Pan Sławomir Płaneta – Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji oraz Pan Andrzej Kutwin – Inspektor w UG Mirzec.

IX. Kryterium wyboru oferty : cena 100%

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadań.
 2. Niekompletne oferty bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji), oświadczeń (zał. nr 2,5 i 6), kosztorysu ofertowego – będą odrzucane.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

X. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji i 60 miesięcy rękojmi za wady.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 347007T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Mirzec II” z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych, bez podania przyczyny lub z uwagi na nie otrzymanie przez Gminę Mirzec środków dofinansowania z programu „RAZEM BEZPIECZNIEJ”.

Załączniki do zapytania:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o prowadzonej dzielności gospodarczej

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 –  Przedmiar robót

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zastępca Wójta Gminy Mirzec

/-/ Anna Piątek

Zalacznik-nr-1-Formularz-ofertowy
doc, Dodano: 07/09/2023 o 11:51Pobierz
Zalacznik-nr-3-Projekt-umowy
doc, Dodano: 07/09/2023 o 11:52Pobierz
Zalacznik-nr-4-Przedmiar-robot
doc, Dodano: 07/09/2023 o 11:52Pobierz
Protokol-z-otwarcia-ofert-2
pdf, Dodano: 14/09/2023 o 9:18Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/oferta-realizacji-zadania-powiatowej-spoldzielni-socjalnej-integracja/,https://bip.mirzec.pl/odbudowa-drogi-dojazdowej-do-gruntow-rolnych-w-miejscowosci-malyszyn-dolny/