Ostatnia aktualizacja strony 15 lipca 2024 13:28
Strona główna » Zapytanie ofertowe na zadanie „Zakup usługi chmurowej dla Urzędu Gminy w Mircu w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

Zapytanie ofertowe na zadanie „Zakup usługi chmurowej dla Urzędu Gminy w Mircu w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

przez Katarzyna Krawczyk
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Mirzec, dnia 12.07.2023 r.


Znak: ORG.271.1.2023/KK


ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp) Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania pn: „Zakup usługi chmurowej dla Urzędu Gminy w Mircu w ramach projektu Cyfrowa Gmina”, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia


I. Zamawiający: Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041/ 2767181 lub 041/ 2767170, fax. 041 /2767190 www.mirzec.pl, e-mail: sekretariat@mirzec.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Kod CPV: 72310000-1 – Usługi przetwarzania danych
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług chmurowych, tj. oprogramowania backupu w chmurze dla Urzędu Gminy w Mircu mogącej pracować w sieciach lokalnych.

 1. Wymagane minimalne parametry oprogramowania backupu w chmurze:
  a) automatyczne tworzenie kopii zapasowych: System powinien regularnie i automatycznie tworzyć kopie zapasowe bazy danych oprogramowania dziedzinowego Urzędu Gminy,
  b) harmonogramowanie kopii zapasowych: Oprogramowanie powinno umożliwiać elastyczne harmonogramowanie kopii zapasowych, takie jak codzienne, tygodniowe lub miesięczne harmonogramy, z możliwością określania preferowanych dni i godzin,
  c) oprogramowanie musi być wyposażone w interfejs web do zarządzania wszystkimi aspektami związanymi z backupem i przesyłaniem danych,
  d) oprogramowanie musi tworzyć „samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków,
  e) oprogramowanie musi mieć mechanizmy kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów,
  f) oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy,
  g) oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP,
  h) system powinien zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa i poufności danych. Dane powinny być szyfrowane podczas przesyłania i przechowywania w chmurze, a także powinny być stosowane odpowiednie mechanizmy uwierzytelniania i zarządzania uprawnieniami dostępu,
  i) oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora,
  j) oprogramowanie powinno zapewniać integralność kopii zapasowych, aby zapobiegać uszkodzeniu lub utracie danych w trakcie procesu tworzenia lub przywracania kopii zapasowych,
  k) oprogramowanie backupu powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak RODO,
  l) backup w chmurze:
 • min. 20GB dostępnej przestrzeni na okres min. 2 lat.
  III. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
  a) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej realizację umowy;
  b) nie podlegają wykluczeniu, tj. nie otwarto wobec nich likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
  c) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r.poz. 129, z późn.zm.).
  Ocena spełnienia warunków nastąpi według formuły „spełnia/nie spełnia”.
  IV. Kryteria i sposób oceny oferty.
 1. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena-100%.
 2. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty.
 3. Cena winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę.
  V. Termin i miejsce realizacji zamówienia.
  Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec.
  VI. Sposób przygotowania oferty.
 4. Kompletny, wypełniony formularz ofertowy, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy stanowiący załącznik nr 1;
 5. Parafowany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy wzór umowy stanowiący załącznik nr 5;
 6. Referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie przynajmniej 2 usług chmurowych dla jst.
 7. Podpisana klauzula informacyjna RODO.
  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  VII. Miejsce i termin składania ofert.
 8. Termin składania ofert 20.07.2023r. do godz. 23:59.
 9. Ofertę cenową sporządzoną w języku polskim należy złożyć poprzez wysłanie oferty (podpisane skany pdf/podpisany elektronicznie pdf) na adres: sekretariat@mirzec.pl w tytule o treści „Oferta na zakup usługi chmury obliczeniowej dla Urzędu Gminy w Mircu”
 10. Oferty złożone po terminie bądź w inny sposób nie będą rozpatrywane.
 11. Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Kąpała, 41 2767172, e-mail: org@mirzec.pl
  VIII. Termin związania ofertą.
 12. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 13. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
  IX. Postanowienia końcowe:
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu publikacji niniejszego zapytania ofertowego.
  X. Załączniki:
  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
  Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego do wykonania zamówienia potencjału technicznego i osobowego;
  Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu
  Załącznik nr 4 –Wzór umowy;
  Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna RODO

  /Anna Piątek
  Zastępca Wójta Gminy Mirzec/
zal1_formularz_ofertowy
docx, Dodano: 08/08/2023 o 14:13Pobierz
zal2_oswiadczenie
docx, Dodano: 08/08/2023 o 14:13Pobierz
zal3_oswiadczenie
docx, Dodano: 08/08/2023 o 14:14Pobierz
zal5_Klauzula-informacyjna
doc, Dodano: 08/08/2023 o 14:15Pobierz
Informacja-z-otwarcia-ofert-chmura
pdf, Dodano: 08/08/2023 o 14:16Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/zarzadzenie-nr-0050-58-2023-wojta-gminy-mirzec/,https://bip.mirzec.pl/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-radomiu-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-znak-wa-zuz-4-4211-14-2023-am-z-dnia-6-07-2023-r/