Ostatnia aktualizacja strony 1 grudnia 2023 14:23
Strona główna » Opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec za lata 2021-2022

Opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec za lata 2021-2022

przez Michał Makowski
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Znak: GK.II.604.5.2023                                    Mirzec, dnia 09.02.2023r.

ZAPYTANIE    OFERTOWE

o wartości poniżej 130 tys. PLN ( art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie dokumentu pn.:

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIRZEC ZA LATA 2021-2022

I.     Zamawiający.

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041/ 276-71-70,  lub 041/ 276-71-80, fax. 041 /276-71-70, www.mirzec.pl, e-mail: sekretariat@mirzec.pl

II.  Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028, za lata 2021 – 2022, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2256 z późn. zm.).

 III. Zakres opracowania powinien obejmować.

 1. Opracowanie projektu Raportu i zapewnienie Zamawiającemu wglądu w realizację przedmiotu zamówienia na każdym etapie, poprzez przesyłanie w terminach ustalonych z Zamawiającym opracowanych treści. Zamawiający oceni przedstawione wersje dokumentu, przesyłając ewentualne uwagi drogą elektroniczną. Przekazywane uwagi Zamawiającego do przedmiotu umowy Wykonawca będzie uwzględniał na bieżąco.
 2. Zakres raportu obejmuje między innymi:
 • główne cele i założenia uchwalonego Programu Ochrony Środowiska;
 • wartości wskaźników monitorowania zrównoważonego rozwoju gminy w podziale na poszczególne lata, które upłynęły od czasu uchwalenia Programu Ochrony Środowiska;
 • stopień realizacji poszczególnych zadań (z programu zadaniowego);
 • stopień osiągnięcia zakładanych w Programie Ochrony Środowiska celów (zarówno szczegółowych jak i głównych, w tym analizy przyczyn powstałych rozbieżności).
 1. Wykonania opracowań w egzemplarzach papierowych oraz elektronicznych w ilościach wskazanych umową.
 2. W ramach realizacji zamówienia do Wykonawcy należy przygotowanie wszelkich dokumentów, w tym również wzięcie udziału w posiedzeniu (po uwzględnieniu opinii i uwag) Komisji Rady Gminy i sesji Rady Gminy w Mircu w momencie przedstawienia raportu.

IV. Informacje dodatkowe.

 1. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać we własnym zakresie dokumenty i materiały niezbędne do opracowania przedmiotu zamówienia oraz prowadzić niezbędne procedury w trakcie jego wykonania.
 2. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa potwierdzające jego uprawnienia do pozyskiwania informacji, które będą pomocne przy opracowywaniu przedmiotowego zamówienia.
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do składania Zamawiającemu informacji z postępu prac dla opracowania Raportu w formie elektronicznej.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego zorganizowania spotkania roboczego z udziałem Wykonawcy, w siedzibie gminy, w trakcie trwania prac nad opracowaniem Raportu.

V.  Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

VIWymagania, jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń – załączone do oferty.

 1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Wypełniony formularz zgodny z RODO stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu/ kopii poświadczonej z  właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m- cy przed terminem składania ofert.
 4. Wykonawca winien załączyć oświadczenie o braku powiązań  – załącznik nr 4.  Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo.
 5. Posiadanie poświadczeń/referencji  na co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem, stanowiące przedmiot zamówienia w tym zakresie. Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony  w przypadku wykazania/ przedłożenia ww. poświadczeń lub referencji wraz z załącznikiem nr 5 – wykaz usług.
 6. Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 6.
 7. Dokumenty, o których mowa w pkt VII.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Oferta powinna być sporządzona  na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, który zawiera nazwę i adres Wykonawcy.
 2. Oferta powinna być:
 • opatrzona pieczęcią firmową;
 • posiadać datę sporządzenia;
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP;
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia.

 VIII. Miejsce i termin złożenia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w pokoju nr 220 (sekretariat) Urzędu Gminy w Mircu do dnia 16.02.2023r. do godz. 1200.
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Urzędu Gminy w Mircu.
 3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec za lata 2021-2022.

IX.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Zamawiający dokona wyboru wg. kryterium cenowego, najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną wykonania usługi, będącej przedmiotem zamówienia.
 2.  Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

 X. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Pan Michał Makowski – w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, zapisów zapytania ofertowego,  tel. 41/276-71-80.

XI. Termin związania ofertą.

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Tryb udzielania zamówienia.

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie  zasadą konkurencyjności  i nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIII. Pozostałe informacje.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na usługę opracowania dokumentupn.: „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec za lata 2021-2022”, bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Mirzec

              /-/ Mirosław Seweryn

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy.
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie RODO Wykonawcy.
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań.
 5. Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług.
 6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się  o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Print Friendly, PDF & Email

Metadane


Opublikowane przez:
Data publikacji: 23 lutego 2023

DataRedaktorWersja archiwalna
15.05.2023
23:38
Elżbieta AdministracyjnaOpracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec za lata 2021-2022
15.05.2023
23:37
Elżbieta Administracyjna

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/zarzadzenie-nr-0050-16-2023/,https://bip.mirzec.pl/lix-441-2023-23-z-dnia-2023-02-24w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-dotacji-celowej-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytku-wpisanym-do-rejestru-zabytkow-lub-zn/