Ostatnia aktualizacja strony 11 kwietnia 2024 14:08
Strona główna » Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu

Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu

przez Katarzyna Kąpała
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Summary

Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu

Mirzec, dnia 19.02.2024r.

ZAPYTANIE    OFERTOWE

Parafia pw. Św. Leonarda w Mircu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu” obejmującą:

Część 1 –

 (obiekty ruchome wpisane do rejestru zabytków  ruchomych województwa Świętokrzyskiego)

 1. Ołtarz główny, manierystyczny z 1 ćw. XVII w.: w nim trzy obrazy: „ Święta rodzina” późnogotycki z 2 poł. XVI w., „Przemienienie Pańskie” i przedstawienie nieokreślonego świętego, neobarokowe z koń. XIX w. a także dwie rzeźby przedstawiające św. Antoniego i Piotra, neobarokowe z końca XIX w., nr rejestru zabytków ruchomych 347B- poz.1.
 2. Ołtarz boczny p.w. św. Leonarda, neoklasyczny z koń. XIX w.; w nim dwa obrazy: z przedstawieniem patrona, późnogotycki z koń. XV w. i „Matka Boża Różańcowa”, późnobarokowy z 2 poł. XVIII w. a także dwie rzeźby adorantów, późnobarokowe z 2 poł. XVIII w., nr rejestru zabytków ruchomych 347B- poz.2.
 • Ołtarz boczny p.w. Matki Boskiej, neoklasycystyczny z koń. XIX w.; w nim trzy obrazy: „Matka Boża z Dzieciątkiem”, z poł. XVII w. w sukience barokowej z XVII/XVIII w. „Św. Barbara i Św. Mikołaj (z aplikacją metalową, barokowo-klasycystyczne z pocz. XIX w.) a także dwie rzeźby adorantów, późnobarokowe z 2 poł. XVIII w., nr rejestru zabytków ruchomych 347B– poz.3.

Część 2

(obiekt nieruchomy wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa Świętokrzyskiego pod nr A 805.)

 1. Kościół parafialny p.w. św. Leonarda, nr rej zabytków nieruchomych : A.805 na podstawie decyzji WKZ w Kielcach z dnia 6.09.1971r. L.dz..KI.IVa-2/1/183/66/71
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:  Parafia pw. Św. Leonarda w Mircu,  Mirzec Stary 15, 27-220 Mirzec,

Kontakt z Urzędem Gminy w Mircu  tel. 41/ 2767170, email: sekretariat@mirzec.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia:
 2. Zamawiający realizuje projekt pn.: „Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Gmina Mirzec. Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.
 3. W związku z faktem, że Parafia nie spełnia przesłanek wynikających z art. 6 ustawy p.z.p. nie stosuje ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.).
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.
 6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
 7. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający dokonuje podziału zadania na 2 cześci . Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 części.
 9. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 10. Parafia pw. Św. Leonarda w Mircu udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego o uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania robót renowacyjno –  konserwatorskich oraz malarskich.
 1. Przedmiot zamówienia:

Część 1 – (obiekty ruchome wpisane do rejestru zabytków województwa Świętokrzyskiego)

Zakres robót renowacyjno-konserwacyjnych przy ołtarzach:

 1. Wykonanie odkrywek stratygraficznych w celu ustalenia warstwy oryginalnej i wtórej.
 2. Wykonanie prób rozpuszczalnikowych struktury w celu ustalenia metodyki oczyszczania powierzchni ołtarza.
 • Demontaż ołtarzy bocznych i przewiezienie ich do pracowni.
 • Usuwanie warstw wtórnych.
 • Uzupełnianie ubytków drewna.
 • Uzupełnienie ubytków gruntów w partiach złoceń.
 • Uzupełnienie ubytków pulmentów i wykonanie złoceń złotem płatkowym.
 • Retusz i uzupełnienie oryginalnej warstwy malarskiej.
 • Pokrycie powierzchni polichromowanych odpowiednim werniksem.
 • Montaż ołtarzy wraz z obrazami w kościele.

Zakres rzeczowy prac konserwacyjnych przy obrazach;

 1. Zabezpieczenie obrazu, demontaż i przewiezienie go do pracowni.
 2. Wykonanie prób rozpuszczalnikowych w celu ustalenia metodyki oczyszczania

powierzchni obrazu.

 • W razie potrzeby zastosowanie dublażu (nie dotyczy wszystkich).
 • Konserwacja techniczna (odkrywki, usunięcie luźnych zabrudzeń powierzchniowych,  usunięcie wtórnych przemalowań, uzupełnienie ubytków gruntu, werniksowanie werniksem retuszerskim, prace konserwatorskie przy koszulce).
 • Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej.
 • Pokrycie powierzchni obrazu werniksem końcowym.
 • Montaż obrazu w ołtarzu, w kościele.

Przy konserwacji obrazów XV wiecznych powyższe czynności mają rozszerzenia w

   analizie prac pod kątem pozłotniczym (złotem płatkowym) i rzeźbiarskim (maswerki i

   grawerunek).

Część 2 – (obiekt nieruchomy wpisany do rejestru zabytków województwa Świętokrzyskiego pod nr A 805.)

Zakres rzeczowy – malowanie wnętrza kościoła:  

 1. Zszycie dużych pęknięć na ścianach.
 2. Szpachlowanie drobnych ubytków i pęknięć na sufitach i gzymsach.
 3. Szpachlowanie architektonicznych, dolnych części filarów.
 4. Malowanie farbą podkładową lamperii.
 5. Gruntowanie ścian i sufitów.
 6.  Malowanie ścian i sufitów.
 1. Do obowiązku Wykonawcy należy przed przystąpieniem do prac objętych częścią nr 1 zapytania ofertowego przygotowanie programu prac konserwatorskich i uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w imieniu Zamawiającego pozwolenia w formie decyzji na prowadzenie prac konserwatorskich/ prac restauratorskich – przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (art. 36 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U.2022.840).
 2. Do obowiązku Wykonawcy należy przed przystąpieniem do prac objętych częścią nr 2 zapytania ofertowego przygotowanie programu prac konserwatorskich i uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w imieniu Zamawiającego pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ prac restauratorskich – przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (art. 36 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U.2022.840). oraz wykonanie dokumentacji projektowej celem uzyskania w Starostwie Powiatowym w Starachowicach pozwolenia na budowę (art.29 ust.7. ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (jt. Dz.U.2023.682).
 3. Wykonanie prac zgodnie z  uzyskaną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę.
 4. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac wraz z zaleceniami dotyczącymi przyszłego utrzymania.
 5. Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ew. zamienników dokonana zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.
 6. Złożenie oferty wiąże się z zobowiązaniem do wykonania prac zgodnie ze wszelkimi odnośnymi przepisami prawa (prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach. Po stronie Zamawiającego leży wyłącznie ustanowienie inspektora nadzoru oraz wykonywanie obowiązków inwestora.
 7. Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 3 lat.
 8. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 9. Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie planowanych prac do wykonania.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP,
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia.
 • Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
 • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
 • Dysponowanie potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –oświadczenie Wykonawcy. Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania:
 • Dla cześć 1- przedstawi uprawnienia konserwatorskie- dyplom konserwatora dzieł sztuki (zgodnie z zapisami art.37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
 • Dla części 2 – uprawnienia budowlane oraz co najmniej 18 miesięczny udział w pracach przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków ( zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego i art. 37g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)    
 • Posiadanie doświadczenia w realizacji robót konserwatorskich. Na spełnienie tegoż warunku  ( tj. art. 37g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) . Wykonawca przedstawi referencje/ poświadczenia  potwierdzające wykonywanie  w ostatnich 5 latach najmniej 2 prac tożsamych lub podobnych do opisanych w zadaniu przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości:

      Dla cześć 1- min.: 500 000,00 zł.

      Dla części 2 – min.: 200 000,00 zł

 • Do oferty Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć:
 • Formularz ofertowy- na podstawie Załącznik nr 1.
 • Referencje – 2 szt.
 • Kosztorys ofertowy.
 • Termin  wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec – sołectwo Mirzec II.
 • Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej według kryterium: cena i okres gwarancji.
Lp.KryteriumZnaczenie
1.C – cena brutto oferty60%
2.G – okres gwarancji jakości i rękojmi na cały zakres zamówienia40%
S – suma100%

Zamawiający w tym kryterium przydzieli punktację według poniższego wzoru:

Lp.Okres gwarancji jakości i rękojmi  na cały zakres zamówieniaIlość punktów
1.24 m-ce0
2.36 m-cy20
3.48 m-cy40

1 pkt = 1%

 • Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) zostaną odrzucone.
 • Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
 • Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.
 • Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 22.03.2024r. do godz.12.00
 • Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220.

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania pn.: „Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu”.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.03.2024r. w budynku Urzędu Gminy w Mircu o godz. 12.10, pokój nr 218.

 • Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest;

 • w zakresie  zapytania ofertowego – Ryszard Nowak  – Kierownik Referatu Inwestycji w UG Mirzec – tel. 41 27 67 181, fax. 41/2767190.
 • w zakresie zakresu rzeczowego – Karolina Nosowicz – Kijewska – Kierownik Referatu Organizacyjnego w UG Mirzec – tel. 41 27 67 181, fax. 41/2767190.

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 – Zdjęcia ołtarzy i obrazów.
 3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy.
 4. Załącznik nr 4 – Brak powiązań.
 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie z art.7.
Zapytanie-ofertowe
pdf, Dodano: 19/02/2024 o 14:15Pobierz

Zalacznik-nr-1
pdf, Dodano: 19/02/2024 o 14:15Pobierz
Zalacznik-nr-2
pdf, Dodano: 19/02/2024 o 14:15Pobierz
Zalacznik-nr-3-umowa
pdf, Dodano: 19/02/2024 o 14:15Pobierz
Zalacznik-nr-4
pdf, Dodano: 19/02/2024 o 14:15Pobierz
Zalacznik-nr-5
pdf, Dodano: 19/02/2024 o 14:15Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Informacja-z-otwarcia-ofert-1
pdf, Dodano: 12/04/2024 o 8:39Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Metadane


Opublikowane przez:
Data publikacji: 19 lutego 2024

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/remont-drogi-gminnej-nr-347021t-mirzec-podborki-mirzec-majorat/,https://bip.mirzec.pl/zarzadzenie-nr-0050-25-2024/