Ostatnia aktualizacja strony 15 lipca 2024 13:28
Strona główna » Zakup wraz z dostawą kosiarki wysięgnikowej z głowicą koszącą (o szerokości min.105 cm)

Zakup wraz z dostawą kosiarki wysięgnikowej z głowicą koszącą (o szerokości min.105 cm)

przez Sławomir Płaneta
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Znak: IN.271.13.2023.SP                                  Mirzec, dnia 05.04.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn.:

„Zakup wraz z dostawą kosiarki wysięgnikowej z głowicą koszącą (o szerokości min.105 cm)”.

I. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

www.mirzecpl, tel/fax.: 41 276 71 70

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego kosiarki wysięgnikowej z głowicą koszącą o szerokości minimum 105 cm. Parametry techniczne planowanej do zakupu i dostawy do siedziby Zamawiającego kosiarki wysięgnikowej:

– Zasięg ramienia – nie mniejszy niż 4m, nie większy niż 4,5m

– Waga wysięgnika wraz z głowicą koszącą nie wyższa niż 680kg

– Szerokość robocza głowicy koszącej nie mniejsza niż 105 cm nie większa niż 110 cm

– Narzędzia robocze głowicy koszącej: noże typu T na szeklach do cięcia średnic do 3cm

– Możliwość przesuwu oraz montażu mulczera po jego całej szerokości roboczej

– Głowica z rolką kopiującą z możliwością nastawienia wysokości cięcia

– Kąt obrotu głowicy  na ramieniu nie mniejszy niż 190 stopni

– Chłodnica oleju

– Zbiornik oleju

– Obroty WOM: min. 540 obr/min

– Własna podwójna pompa hydrauliczna do zasilania głowicy oraz do sterowania wysięgnikiem

– Sterowanie joystickiem elektrycznie

– Możliwość współpracy z innymi głowicami roboczymi np: odmularka, piła tarczowa, piła listwowa

– Tylna belka przeciw najazdowa ze światłami.

2. Zakupiona i dostarczona kosiarka wysięgnikowa musi być kompatybilna ze sprzętem posiadającym przez Zamawiającego, tj. ciągnikiem rolniczym marki KUBOTA M4073.

3. W okresie trwania gwarancji (36 miesięcy) Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy i serwisu kosiarki wysięgnikowej.

4. Serwis kosiarki wysięgnikowej winien zostać wykonany przez Wykonawcę na jego koszt, który również winien zostać wliczony przez Wykonawcę w zaoferowanej cenie przedmiotu zamówienia.

5. Naprawy gwarancyjne kosiarki wysięgnikowej winny zostać wykonane przez Wykonawcę na jego koszt, który również powinien zostać wliczony przez Wykonawcę w zaoferowanej cenie przedmiotu zamówienia.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik w formie  pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP,
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

IV. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności –  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

Parafowany projekt umowy.

Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej – załącznik nr 3;

Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 4.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Posiadane poświadczenia lub referencje potwierdzających wykonywanie dostaw o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia tj. na dostawę kosiarki wysięgnikowej lub innych maszyn/urządzeń komunalnych.

VI. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany najpóźniej w terminie do – 10.05.2023 r. – termin dostawy kosiarki wysięgnikowej do siedziby Zamawiającego tj. Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

VII. Miejsce wykonania robót – teren Gminy Mirzec.

VIII. Termin i miejsce składania ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 12.04.2023 r. godzina 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na zadanie pn. „Zakup wraz z dostawą kosiarki wysięgnikowej z głowicą koszącą (o szerokości min.105 cm)”.

IX. Kryterium oceny:

 1. Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadań.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji), oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej oraz braku powiązań) będą odrzucane.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

X. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Ryszard Nowak – Kierownik Referatu Inwestycji UG Mirzec oraz Sławomir Płaneta – Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji, tel. 41/2767188, 41/2767192.

XI. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrany zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Zakup wraz z dostawą kosiarki wysięgnikowej z głowicą koszącą (o szerokości min.105 cm)” z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych lub bez podania przyczyny.

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań
 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

                                  Wójt Gminy Mirzec

                               /-/ Mirosław Seweryn

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
docx, Dodano: 21/04/2023 o 11:51Pobierz
Załącznik nr 2 – Projekt umowy
doc, Dodano: 21/04/2023 o 11:51Pobierz
Klauzula RODO
doc, Dodano: 21/04/2023 o 11:53Pobierz
Protokół z otwarcia ofert
pdf, Dodano: 21/04/2023 o 11:56Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Metadane


Opublikowane przez:
Data publikacji: 05 kwietnia 2023

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/zarzadzenie-nr-0050-29-2023/,https://bip.mirzec.pl/zarzadzenie-nr-0050-30-2023/