Ostatnia aktualizacja strony 19 czerwca 2024 14:55
Strona główna » „Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr 196 w sołectwie Ostrożanka” w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostrożanka

„Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr 196 w sołectwie Ostrożanka” w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostrożanka

przez Sławomir Płaneta
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Znak: IN.271.30.2023.SP Mirzec, dnia 16.08.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp)
Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn.:

„Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr 196 w sołectwie Ostrożanka” w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostrożanka.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi dojazdowej położonej na działce nr ewid. gr. 196 w obrębie sołectwa Ostrożanka na długości 250 mb. W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:
1) Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3 grunt kategoria I-II (planowany wywóz urobku do 5 km) – 257,50 m3;
2) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV – 750,00 m2;
3) Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 750,00 m2;
4) Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0-63 mm grubości 15 cm z zagęszczeniem (warstwa dolna) – 750,00 m2;
5) Wykonanie nawierzchni z kruszywa 0 – 31,5 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm (warstwa górna) – 750,00 m2;
6) Pobocza: Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 125,00 m2.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. Zakres robót został przedstawiony w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca będzie mógł przedłożyć Zamawiającemu jedną fakturę częściową dla realizacji zadania w kwocie określonej w protokole odbioru częściowego robót.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.
Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

III. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:
Parafowany projekt umowy;
Posiadane referencje na co najmniej jednego zadania o zbliżonym zakresie robót;
Kosztorys ofertowy – załącznik nr 3;
Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej – załącznik nr 4;
Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 5;
Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – załącznik nr 6.

V. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 31.10.2023 r.

VI. Miejsce wykonania robót – teren Gminy Mirzec – granica sołectwa Ostrożanka i Małyszyn – działka nr ewid. gr. 196 (obręb geodezyjny Małyszyn).
VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.
Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 23.08.2023 r. godzina 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn „Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr 196 w sołectwie Ostrożanka”.

VIII. Kontakt z Zamawiającym.
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Sławomir Płaneta – Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji UG Mirzec tel. 41/2767192, fax. 41/2767190.

IX. Kryterium wyboru oferty : cena 100%

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadania.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji) kosztorysu ofertowego, oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej oraz braku powiązań) będą odrzucane.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

X. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
  XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr 196 w sołectwie Ostrożanka” z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych lub bez podania przyczyny.

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy 
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
 3. Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej
 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań     
 6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.      

  Wójt Gminy Mirzec
  /-/ Mirosław Seweryn            
Zalacznik-nr-1-Formularz-ofertowy
doc, Dodano: 16/08/2023 o 13:32Pobierz
Zalacznik-nr-2-Projekt-umowy
doc, Dodano: 16/08/2023 o 13:32Pobierz
Zalacznik-nr-3-Przedmiar-robot
docx, Dodano: 16/08/2023 o 13:32Pobierz
Protokol-z-otwarcia-ofert
pdf, Dodano: 23/08/2023 o 11:03Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/zarzadzenie-nr-0050-65-2023/,https://bip.mirzec.pl/zakup-wraz-z-dostawa-15-tabletow-dla-urzedu-gminy-w-mircu-w-ramach-projektu-cyfrowa-gmina/