Ostatnia aktualizacja strony 11 kwietnia 2024 14:08
Strona główna » Zakup wraz z dostawą 15 tabletów dla Urzędu Gminy w Mircu w ramach projektu Cyfrowa Gmina

Zakup wraz z dostawą 15 tabletów dla Urzędu Gminy w Mircu w ramach projektu Cyfrowa Gmina

przez Katarzyna Kąpała
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Mirzec, dnia 17.08.2023 r.

Znak: ORG.271.2.2023/KK

ZAPYTANIE CENOWE

o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania pn:

„Zakup wraz z dostawą 15 tabletów dla Urzędu Gminy w Mircu w ramach projektu Cyfrowa Gmina”, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

I.     Zamawiający:

Gmina Mirzec,

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie,

tel. 041/ 2767181 lub 041/ 2767170, fax. 041 /2767190

www.mirzec.pl, e-mail: sekretariat@mirzec.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV: 30213300 – 8 – Komputery przenośne

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 15 tabletów dla Urzędu Gminy w Mircu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2- WYTYCZNE  DOTYCZĄCE ZAKUPU SPRZĘTU
  • Wykonawca dostarczy kompletny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym wyposażeniem i dokumentami do Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec na własny koszt i ryzyko.
  • Oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
  • Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, nierekondycjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych oraz że posiada wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.
  • Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na cały przedmiot umowy na okres minimum 24 miesiące licząc ten okres od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeżeli takie będą stwierdzone. Długość okresu gwarancji stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych -niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności serwisowych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszt uwzględnić w wynagrodzeniu. Serwisy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że producent danego urządzenia wymaga częściej.

III. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej realizację umowy;

b) nie podlegają wykluczeniu, tj. nie otwarto wobec nich likwidacji i nie ogłoszono upadłości;

c) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r.poz. 129, z późn.zm.).

Ocena spełnienia warunków nastąpi według formuły „spełnia/nie spełnia”.

IV. Kryteria i sposób oceny oferty.

1. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena-100%.

2. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty.

3. Cena winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę.

V. Termin i miejsce realizacji zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie nie później niż w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec.

VI. Sposób przygotowania oferty.

1. Kompletny, wypełniony formularz ofertowy, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy stanowiący załącznik nr 1;

2. Parafowany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy wzór umowy stanowiący załącznik nr 6;

3. Referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie przynajmniej 2 usług dla jst.w zakresie dostawy sprzętu komputerowego

4. Podpisana klauzula informacyjna RODO.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII. Miejsce i termin składania ofert.

1. Termin składania ofert 24.08.2023r. do godz. 23:59.

2. Ofertę cenową sporządzoną w języku polskim należy złożyć poprzez wysłanie oferty (podpisane skany pdf/podpisany elektronicznie pdf) na adres: sekretariat@mirzec.pl  w tytule o treści „Oferta na zakup wraz z dostawą 15 tabletów dla Urzędu Gminy w Mircu”

3. Oferty złożone po terminie bądź w inny sposób nie będą rozpatrywane.

4. Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Kąpała, 41 2767172, e-mail: org@mirzec.pl

VIII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

IX. Postanowienia końcowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

 X. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 -Wytyczne dotyczące zakupu sprzętu;

Załącznik nr 3– Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego do wykonania zamówienia potencjału technicznego i osobowego;

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5- Wzór umowy;

Załącznik nr 6- Klauzula informacyjna RODO

Zapytanie cenowe
pdf, Dodano: 18/08/2023 o 12:02Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

Print Friendly, PDF & Email

Metadane


Opublikowane przez:
Data publikacji: 17 sierpnia 2023

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/remont-drogi-dojazdowej-polozonej-na-dzialce-nr-196-w-solectwie-ostrozanka-w-ramach-funduszu-soleckiego-solectwa-ostrozanka/,https://bip.mirzec.pl/postanowienie-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-8-sierpnia-2023r-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej/