Ostatnia aktualizacja strony 15 lipca 2024 13:28
Strona główna » Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2027 roku

Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2027 roku

przez Ryszard Nowak
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Znak: IN.271.17.2023.RN          Mirzec, dnia 12.04.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn.:

„Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2027 roku”.

I. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

www.mirzecpl, tel/fax.: 41 276 71 70

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Mirzec i jej  jednostek  organizacyjnych Gminy w okresie od  01.05.2023 roku do 30.04.2027 roku:
 1. Urząd Gminy – 12 rachunków bankowych,
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu – 3 rachunki bankowe,
 3. 7 szkół podstawowych, 1 zespół szkolno-przedszkolny, 1 przedszkole, 1 klub dziecięcy „Bączek”, Centrum Usług Wspólnych prowadza po 2 rachunki bankowe ( 11 x 2 = 22 rachunki bankowe)

Łącznie – 37 rachunków bankowych.

 1. Bankowa obsługa będzie dotyczyć obecnych i nowo powstałych w trakcie realizacji zamówienia jednostek organizacyjnych, funduszy celowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i rachunków pomocniczych polegających na:
 1. otwieraniu, likwidacji i prowadzeniu rachunku podstawowego budżetu Gminy, rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy, rachunków funduszy celowych i rachunków pomocniczych.
 2. bezpłatnej realizacji poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku.
 3. realizacji przelewów zewnętrznych do obcych banków.
 4. bezpłatnego przyjmowaniu wpłat gotówkowych.
 5. dokonywaniu wypłat gotówkowych:

– w tym: wypłaty dokonywane przez bank dla beneficjentów na podstawie pisemnych dyspozycji wypłaty (listy wypłat)

 1. przeprowadzeniu przez Bank bezpłatnej instalacji w siedzibie Zamawiającego oraz w każdej jednostce organizacyjnej Gminy Mirzec pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz zapewnieniu bezpłatnego przeszkolenia wskazanych pracowników. Tym samym zapewnieniu obsługi i prowadzeniu rachunków w systemie elektronicznej obsługi bankowej (EOB).
 2. obsługa rachunków odbywać się będzie głównie przy użyciu systemu bankowości elektronicznej.
 3. system elektroniczny musi umożliwiać dokonywanie przelewów oraz uzyskiwania informacji o stanie rachunków ( na każdy dzień roboczy) z możliwością wydruku szczegółowych operacji na rachunkach. 
 4. codziennym przygotowaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej, które muszą zawierać :numer rachunku, nazwę podmiotu, kwotę operacji, tytuł płatności oraz numer i datę wyciągu.
 5. wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.
 6. naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w okresach miesięcznych.
 7. posiadanie siedziby banku, oddziału, filii lub punktu kasowego na terenie gminy Mirzec, w przypadku wyboru oferty banku, dotychczas nie posiadającego siedziby, oddziału, filii lub punktu kasowego uruchomi on siedzibę, oddział, filię lub punkt kasowy na terenie gminy Mirzec w terminie od dnia 01.05.2023 r.
 8. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik w formie  pisemnej, w języku polskim.

Oferta powinna być:

 1. opatrzona pieczątką firmową
 2. posiadać datę sporządzenia
 3. zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP,
 4. posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

Sposób obliczenia ceny oferty:

 1. na cenę oferty składać się będą wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane  z realizacją zamówienia- obsługi bankowej.
 2. wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
 3. wykonawca poda wartość brutto w złotych polskich.
 1. Wykonawca określi cenę zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ.     
 1. W związku z tym, iż oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych w trakcie obowiązywania umowy z wybranym oferentem będzie zgodne ze złożoną ofertą a są to wielkości zmienne, wysokość oprocentowania należy podawać wg stawki WIBID 1 M na 14.04.2023 r., po jakiej banki gotowe są nabyć środki złotowe na rynku międzybankowym, średniej z poprzedniego miesiąca w stosunku do miesiąca, za który naliczone jest oprocentowanie.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IV. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności –  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z ustawa 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z póź. zm.). lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych, w przypadku gdy nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisje Nadzoru Finansowego.

V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

a) Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopię potwierdzoną notarialnie.

b) Zezwolenie Prezesa NBP lub Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie czynności bankowych objętych przedmiotem zamówienia, o ile zezwolenie takie nie wynika z przepisów prawa.;

c) Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2.

e) Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących bezpieczeństwa narodowego  -Załącznik nr 3.

e) Poświadczenia lub referencje potwierdzających wykonywanie usług/usługi (min. 1 szt.) dotyczących obsługi bankowej jednostek samorządu terytorialnego wykonanych w okresie 3 lat licząc od daty ogłoszenia zapytania ofertowego.

VI. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia – obsługa bankowa był realizowany  w terminie od – 1.05.2023 r. do 30.04.2027 r.

VII. Termin i miejsce składania ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 20.04.2023 r. godzina 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na zadanie pn. „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2027 roku”.

VIII. Kryterium oceny:

 1. Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania obsługi bankowej na ww. okres tj. od.05.2023 r. do 30.04. 2027 r.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji), oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej oraz braku powiązań) będą odrzucane.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

X. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami są: Urszula Barszcz Skarbnik Gminy Mirzec oraz Ryszard Nowak – Kierownik Referatu Inwestycji UG Mirzec, tel. 41/2767174, 41/2767188.

Kontaktowanie możliwe jest osobiście w siedzibie Zamawiającego, drogą elektroniczną lub telefonicznie w godzinach od 7:30 do 17.00 w poniedziałek i od 7.30 do 15:30 od wtorku do piątku.

XI. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrany zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2027 roku”. z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych lub bez podania przyczyny.

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących bezpieczeństwa narodowego
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
docx, Dodano: 21/04/2023 o 12:57Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Metadane


Opublikowane przez:
Data publikacji: 12 kwietnia 2023

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/zapytanie-cenowe-na-zakup-i-dostawe-dwoch-kserokopiarek/,https://bip.mirzec.pl/zarzadzenie-nr-0050-34-2023/