Ostatnia aktualizacja strony 27 maja 2024 15:38
Strona główna » Informacja na temat bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub  transportu powrotnego z lokalu wyborczego w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Informacja na temat bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub  transportu powrotnego z lokalu wyborczego w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

przez Katarzyna Krawczyk

Informacja na temat bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub  transportu powrotnego z lokalu wyborczego w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku

Wójt Gminy Mirzec informuje, że zgodnie z art.37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023 r. poz.2408, z późn.zm.) w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub
transportu powrotnego z lokalu wyborczego.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza
o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia. Wyborcy, o którym mowa wyżej, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. 

Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać do dnia 27 maja 2024 r. (poniedziałek) do godz.17.00.

  • osobiście w Urzędzie Gminy w Mircu, pokój nr 219 (I piętro)
  • telefonicznie pod nr tel. 41 276 71 73, 41 276 71 70
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mirzec.pl

Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie
z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Wójt Gminy Mirzec
/-/ Mirosław Seweryn

wniosek-transport-niepelnosprawni
docx, Dodano: 09/05/2024 o 14:17Pobierz
Klauzula-wybory-PE-2024
docx, Dodano: 09/05/2024 o 14:17Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/sprawozdanie-zbiorcze-za-i-kwartal-2024/,https://bip.mirzec.pl/zarzadzenie-nr-0050-47-2024-2/